Resume

Spildevandsplanen beskriver, hvordan vi ønsker at håndtere spildevandet i Holbæk Kommune. Planen er besluttet af politikerne og er en "køreplan" for kommunens administration og for kloakforsyningen. Samtidig giver planen borgene et indblik i, hvad vi i Holbæk Kommune allerede har sat i værk for at beskytte naturen og miljøet og ikke mindst, hvad vi agter at gøre i fremtiden.

Ny plan for håndtering af spildevand i det åbne land (ukloakerede områder)

Ifølge tidligere spildevandsplaner skulle en lang række ejendomme i det åbne land spildevandskloakeres. Baggrunden herfor var, at der i vandplan 2009-2015 og i vandområdeplan 2015-2021 er sat krav til, at hhv. 1380 og 70 ejendomme i det åbne land, skulle have en forbedret spildevandsrensning indenfor planperioderne. Imidlertid har kommunen ikke kunnet leve op til disse krav, bl.a. fordi Fors A/S grundet ændringer af investeringsloft ikke har haft økonomi til at gennemføre de planlagte investeringer i det åbne land.

Kommunen ønsker, at arbejdet med forbedret spildevandsrensning sker indenfor et vandopland sådan, at de ejendomme, der skal spildevandskloakeres, bliver kloakeringen gennemført af Fors A/S i samme tidsrum, som kommunen udsender påbud for forbedret spildevandsrensning. Påbud sendes til de ejendomme, der ikke lever op til en godkendt renseløsning og som har direkte udledning til recipient, der ikke lever op til fastlagt målsætning.

Da Fors A/S som nævnt ikke har haft eller får økonomi til at gennemføre den oprindelige plan med kloakeringer i det åbne land, er der i denne plan udtaget ca. 600 ejendomme, som tidligere var planlagt spildevandskloakeret. Disse ejendomme skal fremover selv stå for at forbedre spildevandsrensningen ved anlæg af individuelle løsninger. Kommunen vil udstede påbud til de berørte lodsejere, som samtidig vil blive tilbudt medlemskab af kloakforsyningen. Fremover vil der således i alt være ca. 2200 ejendomme i det åbne land, som skal have undersøgt deres spildevandsforhold og evt. have påbud om forbedret spildevandsrensning og Fors A/S skal spildevandskloakere ca. 1400 ejendomme. Heraf er en stor del af ejendommene dog beliggende i sommerhusområder, hvor der ikke er renseklassekrav.

Krav til spildevandsrensning og planlagt kloakering i det åbne land fremgår af dette link til spildevandsplanens kort over det åbne land. Ved påbud om forbedret rensning i det åbne land, gives som minimum en tidsfrist på 2 år inden påbuddet skal efterleves.

Strukturplan for renseanlæg

Der arbejdes stadig videre med en flytning af det nuværende Holbæk Renseanlæg, og i den forbindelse har Holbæk og Odsherred kommuner indgået et tværkommunalt samarbejde om, at reducere næringsstoftilførslen til Isefjorden væsentligt.

Dette er besluttet ved en hensigtserklæring, underskrevet af begge kommuners borgmestre den 13.maj 2019. Dette samarbejde har til formål at fremme den politiske opbakning til miljøprojektet, og derigennem sikre politisk godkendelse fra begge kommuner.

Projektet ledes af en politisk styregruppe, og kører i et selvstændigt spor.

Fremtiden for de øvrige renseanlæg i kommunen fastlægges i en separat strukturplan for renseanlæg, som udarbejdes sideløbende med Spildevandsplanen og vedtages efterfølgende som et tillæg til spildevandsplanen, sammen med en beslutning vedr. Holbæk renseanlæg.

I denne planperiode nedlægges Regstrup Renseanlæg og spildevandet ledes til Tornved renseanlæg. Der nedlægges endvidere 3 mindre anlæg. Næsby renseanlæg tilsluttes Bybjerg renseanlæg, i forbindelse med færdiggørelsen af kloakeringen på Orø. Det mekaniske anlæg i Hellestrup nedlægges og spildevandet føres til Holbæk renseanlæg. Endelig nedlægges et mindre renseanlæg ved Godthåb-Faurbo, og spildevandet ledes til Svinninge renseanlæg.

Du kan læse mere om strukturplanen ved at klikke på link til strukturplan.

Kloakoplande

I spildevandsplanens kortgrundlag over kloakering, som kan ses ved at følge dette link til kortgrundlag over kloakering, kan alle nuværende og planlagte kloakoplande ses og det er muligt at fremsøge en adresse. Alle kloakoplande er farvelagt efter kloakeringstype, og man kan ved klik på oplandet få yderligere oplysninger om oplandets status og eventuelle planlagte ændringer. Forsyningen arbejder løbende på at adskille regn og spildevand i de ældre fælleskloakerede områder. Det er således en målsætning, at al fælleskloak udfases over 15-20 år.For at forbedre afledningen af regnvand åbnes der i denne spildevandsplan op for, at grundejere i de fleste fælleskloakerede områder selv må håndtere overfladevand. I særlige tilfælde kan der ansøges om en delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget, hvilket beror på en konkret vurdering. Tryk her for at se et kort over de områder, hvor der er mulighed for at søge om delvis tilbagebetaling.

Nye ledningsanlæg

For at transportere spildevandet skal der nedgraves nye kloakledninger. Det fremgår af spildevandsplanens kort for kloakering, hvor de nye ledninger forventes placeret, og dermed hvilke arealer/matrikler er berøres.

Klimatiltag

Forsyningen skal fremover gennemføre en forbedret kortlægning relateret til oversvømmelser ved ekstreme regnhændelser. Samtidig skal forsyningen screene større anlægsarbejder for, om projekterne kan gøres mere robuste for store regnhændelser, og derved bidrage til indsatserne i den kommunale klimatilpasningsplan. Siden sidste planperiode har Fors A/S arbejdet med at opbygge modeller til at forbedre screeningen af anlægsarbejder i forhold til store regnvandshændelser. Disse modeller anvendes forud for alle større anlægsarbejder.

Holbæk Havn, Havnegade, efter orkanen 'Bodil'