Strategi

Målsætning
Området skal bevares som et storskala herregårdslandskab domineret af jordbrug og skovbrug. Området omkring Munkholmforbindelsen benyttes i dag til rekreative formål, hovedsageligt som udflugtssted og til lystfiskeri.

Anbefalinger
Adgangen til kysten kan forbedres, hvilket vil tilføre rekreative værdier til området. Der er etableret stiforbindelse langs kysten, men en egentlig kontakt til fjorden er de fleste steder manglende.

Herregården Eriksholm og Eriksholm skov set mod nord.

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer
Herregårdslandskabet med den store markstruktur fremstår som et åbent landskab med enkelte småplantninger. Området opleves som relativt opdelt på grund af skovens tilstedeværelse og husmandsbebyggelserne ved Eriksholm Mark, her er også en mindre skala.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
Det åbne land står i kontrast til skoven og den relativt lukkede kyststrækning. Oplevelsen af det åbne land bliver ikke sløret af det småbakkede terræn.

Afgrænsning
Afgrænsningen er bestemt af ejerlavsgrænsen samt mod vest et skift i bebyggelsestrukturen. En del af afgrænsningen sker som følge af de planmæssige bindinger i forbindelse med Holbæk by, her er der ikke tale om en visuelt erkendelig grænse. Ved den nordlige grænse sker et skift i landbrugsstrukturen og der ses flere levende hegn i område 1 Dragerup. Mod øst er grænsen markeret ved et skift i bebyggelsesstrukturen i område 15 Søstrup.

Nøglekarakteristika
Herregårdslandskab, husmandsbebyggelser, skov og vand i form af fjordens nærhed.

Beliggenhed

Området er beliggende ca. 6 km øst for Holbæk by og afgrænses mod øst af Bramsnæs bugt. Mod nord afgrænses området af område 1 Dragerup, mod vest af område 15 Søstrup og mod syd af område 32 Arnakke.

Området har en udstrækning på ca. 5,5 km2.

Begrundelse for udvælgelse
Området er karakteriseret ved at være et kystnært herregårdslandskab i stor skala. Der er ingen landsbyer og stort set ingen enket liggende gårde i området.