Diverse Rensekrav

I dette afsnit beskrives Holbæk Kommunes administrationspraksis og anbefalinger for de områder, der ikke umiddelbart passer ind under de øvrige rammer for spildevand.

Fedtudskiller

Virksomheder, institutioner m.v. i Holbæk Kommune, der forarbejder mad og andre fedtholdige organiske produkter, skal have en fedtudskiller.

Det gælder virksomheder omfattet af nedenstående kategorier:

 • Restauranter, kroer, kantiner, hoteller, cateringsfirmaer
 • Fastfood salgssteder, grillbarer og pizzeriaer
 • Bagerier, konditorier, slagterbutikker
 • Plejehjem, bosteder, skoler o.l.
 • Slagterier og levnedsmiddelvirksomheder o.l.

Det er vigtigt, at en fedtudskiller har den korrekte størrelse, så den virker efter hensigten. Inden en fedtudskiller etableres skal der udarbejdes en dimensioneringsberegning, som skal vedhæftes anmeldelsen til Holbæk Kommune spildevandsteamet, som derefter udsteder en tilslutningstilladelse. Ansøgning skal indsendes via ansøgningsportalen Byg og Miljø (BOM).

Etablering af fedtudskiller skal udføres af autoriseret kloakmester og arbejdet skal færdigmeldes til Holbæk Kommune.

Fedtudskilleren skal tilsluttes den kommunale tømningsordning. Link til tømningsordningen kommer nederst på siden.

Olie- og benzinudskiller

Virksomheder, institutioner m.v. i Holbæk Kommune, der afleder vand fra steder, hvor der er olie- og benzinholdig vand eller hvor der er risiko for olie- og benzinspild skal have en olie-og benzinudskiller med tilhørende sandfang på deres afløb.

Det gælder bl.a. nedenstående kategorier:

 • Værksteder
 • Vaskepladser
 • Regnvandsbassiner
 • P-pladser

Det er vigtigt, at en olie- og benzinudskiller har den rigtige størrelse og type, så den virker efter hensigten.

Eksempel på benzin/olieforurening

Holbæk Kommune vurderer og afgør, hvornår det er nødvendigt at etablere en udskiller og udsteder en tilslutnings- eller udledningstilladelse. Ansøgning skal indsendes via ansøgningsportalen Byg og Miljø (BOM).

Etablering af olie- og benzinudskiller skal udføres af autoriseret kloakmester og arbejdet skal færdigmeldes til Holbæk Kommune.

Olie- og benzinudskilleren skal tilsluttes den kommunale tømningsordning.

Overfladevand fra P-plads m.v.

Overfladevand fra parkeringsarealer kan indeholde olie og miljøfremmede stoffer, der vaskes af de parkerede biler og asfalten under regn. Under regnskyl vil miljøfremmede stoffer og sand derfor blive vasket ud i kloakken.

Fremover fastsættes derfor følgende retningslinjer for kommunens vurdering af behov for etablering af olieudskiller på afløb fra større anlæg og P-pladser:

 • Fra parkeringspladser i fælleskloakerede oplande stilles der ikke krav om etablering af olieudskiller. Der bør etableres et passende sandfang eller lignende inden udledning til fælleskloakken.
 • Fra parkeringspladser i seperatkloakerede oplande, hvor der er olieudskiller på udløbet fra regnvandskloakken til recipient, stilles der ikke krav om olieudskiller. Der bør etableres et passende sandfang eller lignende inden udledning til regnvandskloakken.
 • Fra parkeringspladser i separatkloakerede oplande, hvor der ikke er olieudskiller på udløbet fra regnvandskloakken til recipient, laves en konkret vurdering af behovet for en olieudskiller eller lignende inden udledning til regnvandskloakken. Der bør etableres sandfang eller lignende.
 • På industriejendomme skal det vurderes, om der er aktiviteter som under alle omstændigheder vil kræve en olieudskiller inden udløb til kloak.

Der udarbejdes en tilslutningstilladelse i de tilfælde, hvor der stilles krav om en olieudskiller. I øvrige sager stilles der vilkår i byggetilladelsen med krav om etablering af sandfang eller lignende, samt tømning mindst 1 gang om året.

Inden en olieudskiller etableres skal dette anmeldes til Holbæk Kommune spildevandsteam, som udsteder en tilslutningstilladelse. Anmeldelse skal ske via ansøgningsportalen Byg og Miljø (BOM).

Olieudskilleren skal tilsluttes den kommunale tømningsordning.

For at komme til regulativ om kommunale tømningsordninger, klik på link til Regulativ for kommunale tømningsordninger.

Bilvask

Spildevand fra bilvask indeholder olie, tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer. Hvis du vasker bil i indkørslen eller ved kantstenen, vil det snavsede spildevand fra bilvasken i de fleste områder, også de kloakerede, ende i naturen, når vandet løber direkte ud på jorden eller i regnvandskloakken. Det er derfor bedst for miljøet at vaske bilen i en vaskehal, hvorfra spildevandet løber gennem sandfang og olieudskiller og videre til rensning på renseanlæg.

Vask af bil skal helst foregå i en vaskehal, det har miljøet bedst af