Dyrkningsform

Området er intensivt dyrket landbrugsland, og der er kun få naturlokaliteter.

Bebyggelse

Den nordlige del af området er præget af Undløses beliggenhed, Undløse fremstår som en udbygget landsby. I den østlige del af området ligger landsbyen Østrup som en karakteristisk stjerneudskiftet landsby, der gennem tiden ikke har gennemgået en væsentlig udvikling. Den resterende del af området er præget af af en del udflyttede og spredte gårde langs med landevejene.

Beplantning

Den sydlige del af området er dækket af Østrup skov på ca. 165 ha. Der ud over ses en flere bevoksede diger i området, som dog generelt fremstår fattigt på småplantninger.

Kulturhistoriske helheder

I Undløse ses et kulturmiljø omkring kirken. Der har tidligere været gravet ler i Undløse, men teglværket eksisterer ikke længere. I den sydlige del af området er NKT Stenlille beliggende, hvilket præger området, her har tidligere ligget en tørvegravsvirksomhed, der fremstillede tørvebriketter.

Tekniske anlæg

Området gennemskæres af en højspændingsledning i øst-vestlig retning. NKT Stenlille sætter sit præg på området, men der ud over er området ikke i væsentlig grad præget af infrastruktur anlæg eller andre tekniske anlæg.