Rumlige forhold

Skala:        Stor
Rumlig afgrænsning: Transparant til åben afgrænsning
Kompleksitet:   Enkelt
Struktur:  Dominerende
Visuel uro: Roligt
Støj:    Afdæmpet

Området adskiller sig tydeligt fra naboområder ved udelukkende af bestå af de to herregårdes jorder. Såvel skala som sammensathed er markant anderledes end i naboområderne.

Terrænet hæver sig fra Holbæk Fjord mod Hagestedgård og til Favrbjerg bag ved Hørbygård. Nord for Hagestedgård falder landskabet igen mod den afvandede Lammefjord. Skovene danner markante grænser i området. Generelt opleves landskabet som åbent. Kun området nord for Hørbygård lukker sig mellem terrænet og skovene.

Helheder og enkeltelementer

Terræn
Bakkeformationerne Bøgebjerg nord for Hagestedgård og Bavnehøj nord for Hørbygård samt Tåderup Høje og Kulbjerg vest for Hørbygård markerer sig tydeligt i landskabet. Alle bakker er bevokset med skov.

Skov
Skovene Hørby Skov og Hagested Skov er meget markante elementer i den centrale del af området. Skovene adskiller de to herregårdes jorder.

Kulturhistoriske helheder
Hele området er en kulturhistorisk helhed omkring de to herregårde, hvor hovedbygningerne er af kulturhistorisk betydning. Der findes en del fortidsminder i den nordlige del af Hagested Skov.

Mod nord danner Svinninge-Avdebokanalen en klar grænse. Den er en del af det store afvandingsprojekt af lammefjorden.

Markante udsigter
Fra Tuse Næs Vej er der en flot udsigt over Holbæk Fjord og til Holbæk by. En lignende udsigt er der fra Nykøbingvej mod den afvandede Lammefjord med Avdebo Plantage. Fine indblik til de markante skovbryn.

Naturarealer
Mod nord mellem Nykøbingvej og Svinninge-Avdebokanalen ligger nogle af kommunens mest værdifulde ferske enge. Kvaliteten er betinget af at de afgræsses.

Skovene tilfører området rekreative værdier.