Styrke

Områdets største styrke er den meget klare og dominerende struktur og den store skala. Området er meget homogent. Selv om det består af dyrkede marker, enge og skove, så opfattes det som et harmonisk landskab uden de store overraskelser, men med en ophøjet ro.

Tilstand

Et landskab af stor autenticitet og med få eller ingen forstyrrende elementer. Landskabet er tilpasset et effektivt udnyttet landbrug med få naturelementer.

Sårbarhed

Tilføjelse af nye elementer som ikke er karakteristisk for herregårdslandskabet vil kunne virke fremmede. Ny bebyggelse bør således undgås med mindre den har relation til driften af området.

Særlige landskabelige forhold

Engene ved Svinninge Avdebokanalen

Både landskabeligt og naturmæssigt er disse enge enestående. Oplevelsen af dem og indholdet er derfor forhold, som bør sikres.

Bakkeformationerne

De markante bakker er tydelige i landskabet og bør ikke sløres. De fleste af dem er i dag skovbevoksede. Det er i nogen grad med til at fremhæve bakkerne, men for meget skov vil have den modsatte effekt. Selv om landskabet er stort og robust over for visse tekniske anlæg, så vil for store anlæg placeret ved disse bakker forstyrre oplevelsen af et markant landskabselement.

Kulturhistoriske helheder

Herregårdenes placering i landskabet må ikke sløres. I det de er centrale elementer, som danner grundlaget for landskabets fortælling. Herregårdene bør derfor i højere grad markere sig. Begge gårdene er helt eller delvist skjult i bevoksninger. Det er dog en afvejning, da nyere driftsbygninger ikke bør markere sig alene.

Både ved Hagestedgård og ved Hørbygård findes markante alleer, som tegner sig tydeligt i landskabet. Disse alleer adskiller sig fra det normale ved ikke at føre op til hovedgården, men væk fra den og over til skovene. Baggrunden for denne placering er uklar. Oplevelsen af disse alléer er en væsentlig værdi for området.

Skovbryn

Et væsentligt landskabselement er de markante skovbryn. Både landskabeligt og naturmæssigt er det af betydning af disse skovbryn bevares og indblikket ikke sløres eller forstyrres.

Strandengene

Strandengene ved Holbæk Fjord er svære at opleve som følge af tilgroning og bevoksninger langs fjorden. En åbning og afgræsning af området vil have en gavnlig effekt på såvel naturforhold som den landskabelige oplevelse.