Strategi

Målsætning
Storskala herregårdslandskab, som bør fastholdes i skala og funktion. Der bør fortsat fokuseres på landbrug og skovbrug. Nye elementer kan tilføjes.

Der er markante udsigter mod syd over Holbæk Fjord. Denne udsigt og indblik til skovbryn bør bevares uændret.

Området bør friholdes for byudvikling. Landbrugserhvervet skal fortsat kunne udvikles, men må ikke i væsentligt omfang ændres.

Anbefalinger
Området er fattigt på naturområder, og der kan derfor i kanten af marker og skove etableres nye naturområder. Nyt landbrugsbyggeri skal placeres under hensyntagen til landskabet.

Landskabskarakter

Et område, hvor der ikke er sket store ændringer gennem tiden. Der er tale om et meget homogent område, hvor der udelukkende dyrkes planteavl og skov. Der er nogle meget markante landskabstræk, som både er områdets styrke, og dets svaghed afhængig af, hvilke tiltag der gøres. Landskabet kan bære væsentlige tekniske anlæg, hvis de placeres de rigtige steder. Tilsvarende vil der kunne ske tilplantning og tilsvarende tiltag, som er naturlige i et herregårdslandskab. Placering af småskala anlæg og enkeltelementer kan virke fejlplaceret.

Karaktergivende landskabselementer
De to herregårde Hagestedgård og Hørbygård dominerer dette område. De store marker og skovene giver landskabet dets karakter. Af særlige landskabelementer er de markante bakker som Bøgebjerg og Kulbjerg og engene langs Svinninge-Audebodæmningen. Men også alléerne ved Hørbygård og Hagestedgård understreger det storladne landskab.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
Skovene og bakkerne danner især ved Hørbygård store lukkede landskabsrum. Mod vest omkring Hagestedgård er landskabet mere åbent og med udsyn over den afvandede del af Lammefjorden og Tuse-Mårsø Enge.

Afgrænsning
Mod nord hæver bakkerne sig i område 6 Favrbjerg og danner en tydelig grænse til et mere sammensat landskab. Mod øst og vest ligger områderne 5 Tuse Næs og 11 Gislinge, som begge er mere typiske landbrugslandskaber. Mod syd ligger Holbæk Fjord.

Nøglekarakteristika
Herregårdslandskab med meget sparsom bebyggelse og store marker.

Beliggenhed

Området er beliggende mellem Holbæk Fjord og den afvandede del af Lammefjorden ved roden af Tuse Næs. Afgrænses mod nord af lammefjorden og mod syd af Holbæk Fjord. Grænser i øst og nord op til område 6 Favrbjerg og syd og vest til område 11 Gislinge.

Området har en udstrækning på ca. 8,5 km².

Begrundelse for udvælgelse
Meget homogent herregårdslandskab som skalamæssigt og bebyggelsesmæssigt adskiller sig væsentligt fra naboområderne.