Dyrkningsform

Området er domineret af store marker, intensivt landbrug og skovbrug. Langs Holbæk Fjord og Lammefjorden er større arealer, som ikke dyrkes. Der er en del vildtremiser i området.

Marker i godslandskabet.

Bebyggelse

Bebyggelsen er samlet i to større gårde, Hørbygård og Hagestedgård. Enkelte fritliggende huse mod syd. Både Hørbygård og Hagestedgård ligger i forbindelse med en kirke.

Herregården Hørbygård.

Beplantning

Området er domineret af mellemstore skove og markante beplantningselementer som bevoksede hatbakker og en markant allé ved Hørbygård. Vildtremiser ligger spredt på markerne i tilknytning til små vandhuller. Langs Holbæk Fjord findes en del kratbevoksninger.

Terrænformer og beplantningselementer.

Kulturhistoriske helheder

Hele området er en sammenhængende kulturhistisk helhed med de to herregårde. Karakteristisk herregårdslandskab med store enkeltelementer.

Herregårdslandskabet med landbrug og bevoksninger.

Tekniske anlæg

Der er ingen tekniske anlæg af betydning. Der er en mindre højspændingsledning i den nordlige del af området, og Nykøbingvej går gennem området fra syd mod nord.

Nykøbingvej og kirken i Hagested.