Geologi og jordbund

Morænelandskab med mindre områder med dødisbakker. Mod Holbæk Fjord findes et marint forland. Sandblandet lerjord og lerblandet sandjord.

Bakket landskab med marker.

Terræn

Svagt hældende plateau mod sydvest. Mod nord markante bakker, som har hatbakke lignende karakter.

Landskab med særlige bakkeformationer.

Vandelementer

Spredt i området findes en række mindre søer. Der ses ingen vandløb, men flere afvandingsgrøfter i skovene.

Udsigt til kysten syd for Hørbygård.

Kyst

Marint forland med rørskov.

Landbrug i de kystnære områder.