Rumlige forhold

Skala: Lille
Rumlig afgrænsning: lukket
Kompleksitet: Meget sammensat
Struktur: Middel
Visuel uro: Middel roligt
Støj: Stille

Området er tydeligt afgrænset mod vest og øst af skovene Vedebjerg Skov og Syvendeskov samt Undløse by. Mod nord er der visuelt en åben afgrænsning mod område 25 Krøjerup. Landskabet er dog markant mere åbent i dette område. Mod syd ved Fårefælled er der ikke en klar grænse, da landskabet her er fattigt på bevoksning. Grænsen kan dog anes i bebyggelsesstrukturen, som i område 27 Undløse består af større gårde og markenheder.

Helheder og enkeltelementer

Geologi, terræn og vandelementer
Den centrale del af området er relativt fladt, men mod øst og vest bliver terrænet mere kuperet. Der findes i den centrale og vestlige del en række mindre søer og moseområder. Disse fremstår dog ikke særlig tydeligt i landskabet på grund af bevoksninger.

Naturarealer og Skove
De mange søer og moseområder er væsentlige naturområder. Undløse Mose, som er beliggende centralt i området er tidligere afvandet, og fremstår i dag kun som et begrænset område. I de kuperede områder mod vest og øst findes skovområder. Hele området indgår som en del af et større skovbevokset bælte, der strækker sig fra Maglesø i øst til Skarresø i Vest og længere ind i Kalundborg Kommune.

Kulturhistoriske helheder
Omkring bebyggelsen langs Holbækvej nord for Undløse er en karakteristisk bebyggelse, som ikke ses andre steder i kommunen. Fra Undløse by og ca. 1,5 km mod Søndersted findes en næsten sammenhængende bebyggelse langs vejen. Den nordligste del kaldes Søndersted Huse.

Særlig samspil mellem natur og kultur
I forbindelse med, at landbruget overgår til mere ekstensiv drift bliver der flere varierede markarealer. En del nye græsarealer til dyrehold og områder, som ikke udbyttes landbrugsmæssigt gør, at naturindholdet i området øges. Dette forstærkes af skovområderne og den tilplantning, som sker i området.

Særlige rumlige og visuelle forhold
Området virker meget lukket, især mod vest og nord. Skovene danner markante grænser i området og det samme gør Undløse by. Denne opfattelse understøttes af de mange mindre beplantninger og den spredte til udflydende bebyggelsesstruktur.

Markante udsigter
Der er kun få steder i området, man kan se langt. Eneste sted er fra Fårefælled mod til til det åbne landskab ved Østrup og mod Ugerløse. Fra Syvendeskovvej er en ganske imponerende udsigt til de skovbevoksede bakker i område 29 Galge Overdrev, som dog ligger under 1 km mod øst.

Visuel påvirkning fra tekniske anlæg
Der er stort set ingen tekniske anlæg, som påvirker landskabet. Mest markant er asfaltværket på Undløse Overdrev. Men på grund af dets lave placering og de omkringliggende skovområder, så syner det ikke særlig markant i terrænet.

Byudvikling
Der er sket en del byudvikling fra Undløse by ud i området langs Syvendeskovvej. Der bør ikke foretages yderligere byudvikling mod øst. Der ud over er der ikke sket egentlig byudvikling i området, men langs Holbækvej, delområde 26.02, er der en del ejendomme, hvor de oprindelige huse er revet ned og nye er opført.