Strategi

Målsætning
Området bør fortsat overgå til mere fritidsmæssigt landbrug med øget fokus på naturområder. Den varierede udnyttelse af jorden skaber et varieret landskab, som bør fastholdes. Området bør friholdes for egentlig byudvikling og placering af større tekniske anlæg. Tilsvarende er en udbygning af landbrugsbedrifterne i området uhensigtsmæssig og næppe realistisk. Oplevelsen af mindre landskabsrum bør fastholdes.

Anbefaling
En yderligere tilplantning kan i en vis grad ske, især mod syd. Egentlig skovrejsning skal derfor overvejes nøje. Området forbinder de store skovområder mod vest og øst. Sikring af spredningskorridorer bør derfor sikres. Det eksisterende asfaltværk virker i dag dårligt placeret. Der bør ikke gives mulighed for udbygning af dette eller placering af følgevirksomheder.

Landskabskarakter

Meget sammensat landskab med skove, bebyggede områder og landbrugsarealer. Området er under forandring fra landbrugsland til mere skovpræget og lystejendomme, hvor jagt, heste og juletræer bliver mere almindeligt. Området er i øvrigt ret uforstyrret af tekniske anlæg, men bærer svagt præg af en mere aktiv periode tidligere med hensyn til erhverv og grusgravning i området mod vest. Området er på en gang uplanlagt og harmonisk med landskabelementer, som er særegne i Holbæk Kommune.

Karaktergivne landskabselementer
Skovene og de mange småplantninger og bevoksede diger dominerer området. Karakteristisk bebyggelse langs Holbækvej, som dog er mere sjælden end køn.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
Der er ikke lange udsigter i området. Kun mod syd er landskabet åbent. De mange bevoksninger, hegn og bebyggelser gør, at der hele tiden opleves nye rum.

Afgrænsning
Tydelige grænser mod vest og øst som følge af skovbryn. Mod nord er grænsen mere diffus og kun mod syd opleves grænsen at være åben. Mod nord afgrænses området af område 25 Krøjerup, som er mere intensivt udnyttet landbrugsmæssigt og et mere åbent landskab. Mod vest findes herregårdslandskabet i område 24 Vedebjerg, som er domineret af store skovarealer i grænseområdet. Mod syd ligger Undløse by og område 27 Undløse, som ud over byen er et meget åbent landbrugsland med sparsom beplantning. Mod øst er område 29 Galge Overdrev, der på flere punkter mindre om område 26 Undløse Nord, men er mere kuperet og opleves mere lukket uden så meget bebeyggelse som i område 26.

Nøglekarakteristika
Landskab under landbrugsmæssig afvikling. Meget beplantning og reletivt mange naturområder, som dog er svære at erkende.

Beliggenhed

Området er beliggende ca. 13 km syd for Holbæk by, nord for Undløse og mellem skovområderne Vedebjerg Skov og skovene ved Syvendeskov og Galge Overdrev. Mod nord afgrænses området af område 25 Krøjerup og mod vest af område 24 Vedebjerg. den østlige grænse støder op til område 29 Galge Overdrev og den sydlige til område 27 undløse samt Undløse by.

Området har en udstrækning på ca. 5 km²

Begrundelse for udvælgelse
Området adskiller sig fra naboområderne ved på en gang at være kuperet og samtidig tæt bebygget. Områderne mod nord og syd er begge mindre kuperede og opleves som mere traditionelle landbrugslandskaber. Som et af de eneste områder i kommunen findes et langt bybånd, der næsten forbinder Undløse med Søndersted. Et forløb på ca. 2 km.