Geologi og jordbund

Småbakket morænelandskab med enkelte dødisområder. Lerblandet sandjord i de bakkede dele og humusjord i det centrale moseområde.

Terræn

Småbakket landskab, men med fladere områder mod syd. Området syd for Søndersted fremstår som et lavtliggende landskab mellem bakkedragene ved Vedebjerg Skov og Galge Overdrev.

Vandelementer

Større moseområde i den nordvestlige område ved Vedebjerg Skov. Området er meget tilgroet og fremstår som skov. Mange småsøer spredt i landskabet. Flere af dem er tilgroede. Ingen synlige vandløb. Områdets centrale del er tidligere moseområde (Undløse Mose), men den er nu afvandet og størstedelen er opdyrket. Fra Undløse Mose løber vandløbet Møllerenden, som er rørlagt på strækningern fra Undløse Mose og under Undløse.