Styrke

Området er i virkeligheden meget ustruktureret, men fremstår alligevel som en helhed. Nye bebyggelser, tekniske anlæg og bevoksninger kan indpasses, så længe skala forholdet ikke ændres.

Tilstand

Området er under ændring fra landbrugsland til et landskab af hobbybrug og lystejendomme. Der er sket en tilgroning af store dele af området som følge af skovrejsning, småplantninger og almindelig tilgroning af moser.

Sårbarhed

Der kan yderligere tilplantninger, men afvekslingen med skovområder og åbne arealer bør tilstræbes bibeholdt. Byudvikling og indplacering af større tekniske anlæg vil virke ødelæggende på oplevelsen af området.

Særlige landskabelige forhold

De to delområder er begge meget karakteristiske og er områder, som der ikke findes andre af i Holbæk Kommune.

Undløse Overdrev (Delområde 26.01)
Området er tilgroet overdrev, hvor der på de sandede jorder findes en række moseområder. Største trussel vurderes umiddelbart at være asfaltværket, som egentlig ikke burde ligge i et naturområde. Beliggenheden skyldes dog den tidligere grusgravning i området. Denne grusgravning erkendes i dag kun svagt. Det bør overvejes om der kan ske naturgenopretning i området, så det kan blive mere åbent af hensyn til landskabsoplevelsen og naturindholdet. Der bør ikke ske yderligere bebyggelse.

Holbækvej (Delområde 26.02)
Området er meget uplanlagt, men danner alligevel en vis grad af helhed. Dette skyldes bebyggelsens ensartede karakter og størrelse. Der kan tillades yderligere bebyggelse, men denne skal ikke adskille sig fra den øvrige. Indholdet af forskellige erhvervsejendomme, som materialeplads, værkstedsbygninger, tidliger forretninger og landbrugsejendomme passer sammen på en harmonisk måde.