Dyrkningsform

Størstedelen af området er landbrugsland eller skov. I en del områder er opdyrkning opgivet, og disse områder fremtræder med stort naturindhold. Især området ved Undløse Overdrev - delområde 26.01.

Kun få ejendomme kan betegnes som egentlige landbrugsejendomme. De fleste er mindre hobbybrug, hesteejendomme eller tilsvarende landejendomme.

Bebyggelse

De forskellige landejendomme ligger spredt i området. Omkring Syvendeskovvej ligger en del ejendomme langs vejen, og syd herfor findes en husmandsudstykning på Fårefælled.

Langs Holbækvej nord for Undløse er en markant bebyggelse på strækningen fra Undløse til umiddelbart syd for Søndersted. Den nordligste del af bebyggelsen hedder Søndersted Huse og hører egentlig til Søndersted Sogn. Bebyggelsen består af småejendomme og huse. På dele af strækningen har bebyggelsen nærmest bypræg som ved Møllegård. Området er delområde 26.02.

Ved Syvendeskovvej i bykanten er udlagt en storparcelbebyggelse.

Markante enkeltbygninger er asfaltværket ved Undløse Overdrevsvej, Undløse Skole og Behandlingshjem og den tidligere kro.

Beplantning

Området har karakter af tilgroning og tilplantning. Det tidligere landbrugsland bliver beplantet med juletræsplantninger og småplantninger, især gran. På Undløse Overdrev er der skovområder i tilknytning til Vedebjerg Skov, men størstedelen af dette område er tilgroet mose og plantninger tilhørende de enekelte ejendomme. Området virker mere komplekst end skoven på den anden side af vejen.

Længst mod øst ligger Syvendeskov som er blandet skov. Også resterne af Undløse Mose er meget tilgroet. Der findes en del bevoksede diger i området.

Kulturhistoriske helheder

Området ved Søndersted Huse og omkring Møllegården med kroen, delområde 26.02, danner en vis kulturhistorisk helhed. Tilsvarende kan området på Fårefælled fremstå som en helhed af små ejendomme udflyttet på den ringeste jord.

Tekniske anlæg

Det mest markante tekniske anlæg er asfaltfabrikken på Overdrevsvej. Produktionsanlægget er forholdsvist højt, men dominerer ikke landskabet væsentligt, da de ligger lavt og næsten omgivet af skov eller bevokset mose.

På den tidligere materielpland på Holbækvej står en mindre mast.