Rumlige forhold

Skala: Middel
Rumlig afgrænsning: Åbent
Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Middel
Visuel uro: Middel roligt
Støj: Afdæmpet

Højtliggende, let bølget landbrugsland. Adskiller sig fra områderne mod øst, vest og syd på såvel de terrænmæssige som de dyrkningsmæssige forhold. Mod nord findes lignende landskaber, men disse ligger markant lavere, hvilket bevirker, at der flere steder er fine udsigter mod nord og nordvest. Området er meget karakteristisk for Holbæk Kommune.

Landskabet er åbent uden egentlige grænser. Kun skovene i område 24 Vedebjerg opfattes som en egentlig grænse. Området er højere beliggende end naboområderne mod nord. Terrænmæssigt er der højdedrag mod øst og mod vest. De centrale dele af området er lavtliggende, og det er også her, det store moseområde Søndersted Lyng og Sibberup Mose ligger. Det lavtliggende område fortsætter mod syd, men samtidig hæver terrænet sig mod sydøst og vest ind i naboområderne.

Helheder og enkeltelementer

Vandelementer
Området er generelt fattigt på vandelementer. Dog dominerer området Sibberup Mose og Søndersted Lyng tydeligt landskabet. Dette sker hovedsagligt i kraft af den skovagtige bevoksning, men der er dog indblik til åbne vandflader fra vest.

Regstrup Å løber gennem området fra syd til nord. Den er dog svær at erkende i landskabet.

Naturarealer og Skove
Området er generelt landbrugsland uden megen beplantning. Der findes især i den vestlige del en række småplantninger. Det drejer sig i mange tilfælde om granplantager eller mindre tilplantninger. Søndersted Lyng er tilgroet med sumpskov og er områdets mest markante bevoksning. Vest herfor er der i Sibberup Mose pilekrat samt en række granplantninger, der tydeligvis er plantet.

Kulturhistoriske helheder
Flere af landsbyerne er udpeget som kulturmiljøer (Dramstrup, Krøjerup og Mogenstrup), men byer som Snævre, Søndersted og Ll. Knabstrup burde tilsvarende være udpeget.

Rumlige og visuelle forhold
Området er generelt åbent. Der dannes dog enkelte steder rumlige oplevelser i form af mindre plantninger og områder, hvor terrænformererne bidrager til en rumlig oplevelse.

Markante udsigter
Området ligger højt i forhold til de områder, som ligger mod nord. Det betyder, at der især fra Landevejen (rute 57) syd for Kvanløse er en en meget storslået udsigt over Sdr. Jernløse og Nr. Jernløse og Lammefjorden til Vejrhøjsbuen, som ligger 25 km mod nordvest. En tilsvarende udsigt kan ses fra Mogenstrupvej øst for Mogenstrup. Herfra kan også ses til Holbæk by 9 km mod nord. Fra Skovvejen vest for Nr. jernløse er en tilsvarende flot udsigt til vejrhøjbuen mod nordvest. Området er har en lavt liggende del, som går fra Kræmmerstenhuse, gennem Sibberup Mose og Søndersted til Undløse. Der er derfor en række fine kig fra de højereliggende dele i øst og vest hen over det lavereliggende område.

Visuel påvirkning fra tekniske anlæg
Kun vindmøllerne mod nord dominerer landskabet i den nordlige del af området. Hverken jernbanen eller Skovvejen har nogen voldsom visuel påvirkning af landskabsoplevelsen. Karakteristisk er, at kirkerne i såvel Søndersted, Nr. Jernløse, Sdr. Jernløse og Kvanløse alle ligger lavt i landskabet. Til gengæld kan Herregården Frederikshøj ses fra store dele af området ved Mogenstrup.

Byudvikling
Nr. Jernløse by ligger på kanten af området, men neden for det terrænspring, som danner grænsen til område 15. Der er ikke sket nogen væsentlig byudvikling i området i nyere tid. Syd for Sdr. Jernløse er et bemærkelsesværdigt område, som benævnes "Campinghaverne". Dette område er i en løbende transformering til et egentlig sommerhusområde eller boligområde.