Dyrkningsform

Landbrugsland, som er relativt intensivt dyrket. Både husmandsbebyggelser ved Bankehuse (delområde 25.01) og større gårde som Frederikshøj (delområde 25.02).

Bebyggelse

Flere tætliggende, mindre landsbyer og gårde spredt i landskabet. Gården Frederikshøj markerer sig tydeligt i landskabet. De mange landsbyer fremtræder derimod svagt i landskabet og er i flere tilfælde lavtliggende.

Beplantning

Mange mindre plantninger og bevoksede diger. Centralt ligger Søndersted Lyng, som er tilgroet i sumpskov og danner delområde 25.03.

Kulturhistoriske helheder

Flere landsbyer er udpeget som kulturmiljøer. Mange arkæologiske fundsteder, men få egentlige fortidsminder.

Frederikshøj danner et herregårdslav i områdets sydvestlige del. Ellers er området domineret af landsbyejerlav. Der er kun en enkelt kirke i området beliggende i Søndersted, men umiddelbart uden for områdegrænsen mod nordøst ligger Sdr. Jernløse Kirke og Kvanløse Kirke.

Tekniske anlæg

Området gennemskæres mod nord af Skovvejen, som forventes udbygget til motorvej på et tidspunkt. Længst mod nord løber jernbanen til Kalundborg, den er dog ikke særlig synlig i området.

Der findes en del vindmøller. tre styk er placeret syd for Nr. Jernløse og tre styk syd for Sdr. Jernløse. Det er mindre møller, som kan forventes udskiftet indenfor overskuelig fremtid (fra 2012). Umiddelbart uden for området længst mod øst står tre vindmøller ved Vinstrup. I den nordlige del af området er der således en rimelig påvirkning af landskabsoplevelsen som følge af disse møller. En højspændingsledning løber gennem området fra nordvest til øst. Syd for Sdr. Jernløse og Kvanløse er mindre ledninger, som kan forventes lagt i jorden inden for en overskuelig årrække (fra 2012).

Ved Kræmmerstenhuse er en privat landingsbane. Den er kun svagt synlig og ligner en almindelig græsmark.