Geologi og jordbund

Morænelandskab med dødisrelieffer. I området er en mindre randmoræne, som tydeligt viser sig fra nord, hvor landskabet opleves at rejse sig. Centralt i området ligger Sibberup Mose og Søndersted Lyng, som er et relativt lavtliggende vådområde.

Hovedparten er sandblandet lerjord. Mellem Nr. Jernløse og Snævre ligger et større område domineret af lerjord. Sibberup Mose og Søndersted Lyng er humusjord.

Terræn

Terrænet er bølget. Kun i kanten mod nord falder terrænet tydeligt. Mod syd og øst går landskabet over i mere kuperede landskabsformer.

Vandelementer

Moseområdet bestående af Sibberup Mose og Søndersted Lyng er det største vandelement i området. Gennem området løber Regstrup Å, men den er af beskeden størrelse på denne strækning. Der findes mange mindre søer i området. Flere af disse er dog noget tilgroede og markerer sig ikke tydeligt i landskabet.