Styrke

Områdets overordnede struktur er tilstrækkelig stor til at nye elementer kan indpasses. Terrænet og beplantninger er tilstrækkelige til, at tillade mindre ændringer.

Tilstand

Selv om området har fået tilført vindmøller og større veje, så virker det stadig relativt upåvirket og tidligere tiders strukturer ses stadig tydeligt. Området opleves som et typisk landbrugsland omkring de små landsbyer. Ingen nye bebyggelser bidrager til at tilstanden vurderes at være rimelig god.

Sårbarhed

Området kan tåle tekniske anlæg af beskeden til middel størrelse, så længe de ikke dækker større flader. Tilførelse af nye elementer, som dækker større flader bør undgås, især nye byer og større skove. Markstrukturer og fordelingen mellem småplantninger, hegn og åbne marker er den bærrende del og må ikke sløres.

Særlige landskabelige forhold

Udsigter mod nord og internt i området
Der findes flere steder i området markante udsigter, som bør bevares. Selv små plantninger vil kunne begrænse udsyn. Det bør derfor sikres gennem planlægningen, at disse udsyn friholdes for skovrejsning, byggeri eller andet, som kan forhindre eller virke forstyrrende for oplevelsen.

Søndersted Lyng
Et relativt stort og uforstyrret naturområde af stor biologisk værdi. Området har tidligere været åbent areal af lav dyrkningsværdi og primært været benyttet til græsning og slet. Der har i nogen grad været gravet tørv under krigen. I dag er området tilgroet med naturskov af primært pil og birk på lyngområdet og i Sibberup Mose er primært pilekrat og granplantninger. Pilekrat og granplantninger kan med fordel ryddes i forbindelse med naturgenopretning. Tilsvarende kan der argumenteres for rydning af skoven på Søndersted Lyng. Der bør dog foretages en nærmere vurdering, af hensyn til eksisterende biologiske værdier.

Landsbyer
Der er relativt mange landsbyer i området eller rester af tidligere udflyttede landsbyer. Flere af disse landsbyer er velbevaret i deres struktur og landsbyejerlaget fremstår klart. Især landsbyerne Nr. Jernløse, Hanerup, Dramstrup, Krøjerup, Snævre, Ll. Knabstrup, Søndersted og Mogenstrup fremstår som velbevarede helheder. Disse landsbyer kan tåle en begrænset huludfyldning, men egentlige nye bebyggelser bør undgås. Landsbyernes placering i landskabet bør tilsvarende respekteres og ikke sløres af tilplantning eller større anlæg.

Frederikshøj
I landskabet omkring Frederikshøj er markerne større og området grænser op til skovene omkring Kongsdal og Torbenfeldt. Dette område har en større skala, men samtidig opleves en vis lukkethed med klare grænser i form af skovbryn. De få elementer giver landskabet en vis ro, som kan tåle enkelte større elementer, men tilføres nye elementer, som er fremmede for området, vil landskabsoplevelsen let blive forstyrret.