Rumlige forhold

Skala: Lille
Rumlig afgrænsning: Lukket til transperant
Kompleksitet: Meget sammensat
Struktur: Dominerende
Visuel uro: Roligt
Støj: Stille

Der er kun få egentlige grænser i området. Alligevel virker landskabet nogle steder lukket, men afgrænsningen sker som følge af terrænændringer og småplantninger, der hindrer lange udsyn. Den rumlige opfattelse ændres, når man bevæger sig rundt i landskabet. Markante grænser ses ved Vinskoven og fra Bennebo mod syd til område 20, som er betydeligt mere lukket.

Selv om landskabet kan synes stort på grund af det markante terræn, så består det primært af mindre til små ejendomme og forskellige natur- og bevoksningselementer. Området er kun i meget bekedent omfang påvirket af tekniske anlæg.

Helheder og enkeltelementer

Geologi, Terræn og vandelementer
Meget markant randmorænelandskab med dødisområder. Flader ud mod nord og falder brat mod Åmosen. Længst mod syd er jorden gruset og der er gravet grus i området mellem Brokøb og Skellingsted.

Naturarealer og Skove
Der er mange mindre naturarealer spredt i området, primært i form af småsøer, som ligger lavt i landskabet. Det kuperede terræn er årsag til, at der findes relativt mange områder, hvor dyrkning ikke har været rentabel, og her findes tørre naturtyper med græs eller småplantninger. Mod syd indeholder de ikke-retablerede grusgrave flere steder fine naturområder med overdrevsarter. Området er generelt fattigt på skove, men indeholder dog Vinskoven, som også indeholder en del fine mose og søområder. Både i Vinskoven og ved Navstok Huse mod nordøst er etableret nye søområder.

Kulturhistoriske helheder
Området indeholder to markante kulturmiljøer i form af landsbyerne Skamstrup, Bennebo og Sørninge. Skamstrup er en fin landsby med karakteristiske elementer fra andelstiden med mølle, kirke, forsamlingshus, tidligere brødfabrik, tidligere alderdomshjem og gadekær. I Skamstrup by findes enekelte fine gårde med bygninger fra begyndelsen af 1900-tallet. Udsigten fra vest over byen er et "typisk dansk" landskab. Landsbyen fremstår som en harmonisk helhed. Desværre er der en del afvikling og forfald i byen.

Bennobo er en typisk fortelandsby, hvor forten stadig er i brug og med stengærde omkring. Bebyggelsen består af typiske sjællandske gårde og huse, som ligger meget spredt.

Sørninge landsby er en lille landsby med fine huse i bindingsværk. Der findes enkelte nye huse, som skæmmer helhedsindtrykket en smule.

Også byen Brokøb har visse kulturhistoriske kvaliteter i form af sin bebyggelsesstruktur og den tidligere forte, som dog ikke er så markant, som i Bennebo.

Samspil mellem natur og kultur
Landbrugsland og naturområder indgår i en harmonisk helhed mange steder. Der er mange naturlokaliteter og bevoksede diger i landbrugslandet, og hvor der er græsarealer, kan de have en naturmæssig værdi.

Markante udsigter
I det højtliggende område centralt mellem Skamstrup og Sørninge er der storslåede udsigter, især mod nord til Vejrhøjbuerne i Odsherred. Helt mod sydvest er der en vis udsigt over Åmosen, men generelt er vejstrækningen mellem Rønnekilde og Skellingsted meget lukket, så trods det kuperede område, opleves Åmosen kun i begrænset omfang.