Styrke

Området er meget kuperet og der er nogle af kommunens bedste udsigter. Mod nord kan man se til Vejthøj i Odsherred og mod syd er der udsigt over Åmosen og længere mod syd. En forholdsvis stærk struktur med bevoksede diger er med til at fremhæve terrænet.

Tilstand

Området er et landsbrugsområde, men med et forholdsvis stort indslag af naturområder. Der er en tendens til, at flere landbrugsejendomme overgår til hobbybrug. Der kan ikke forventes en væsentlig udbygning af landbrugserhvervet i området. Landskabet virker oprindeligt til trods for, at der er sket påvirkning i form af grusgravning og enkelte tekniske anlæg i form af højspændingsledninger går gennem området. Landsbyerne virker vebevarede, men også som landsbyer, hvor der ikke sker den store udvikling.

Sårbarhed

Området vil være sårbart over for større tekniske anlæg. Især anlæg, som ikke kan indpasses uden store jordreguleringer, men også eksempelvis vindmøller eller master, som i dette landskab vil være synlige over store afstande. Områder med markante udsigter er sårbart over for tilplantninger eller andet, der vil begrænse udsynet. Som følge af områdets autenticitet, så vil byudvikling og tilføjelse af nye, fremmede elementer virke forstyrrende.

Særlige landskabelige forhold

Mod Åmosen rejser bakkerne sig markant. Til trods herfor er der kun i ringe grad mulighed for at se ud over Åmosen. Især mod øst er området meget bevokset. Selv om der er veje ud til Åmosen, så opleves nærheden kun sporadisk. En bedre forbindelse rent fysisk og visuelt vil forbedre oplevelsen af denne del af området. Landbruget i denne del af området er meget begrænset. Terræn og jordbund skaber ikke grundlag for intensivt landbrug. Mange ejendomme er derfor overgået til fritidsbrug. I området findes en del grusforekomster og der er tidligere sket råstofgravning. Hvis denne råstofindvinding bliver genoptaget, er der stor risiko for, at områdets nuværende værdier bliver ødelagt.

Samspillet mellem landsbyerne og det omkringliggende landskab er især ved Skamstrup og Bennebo særegent. Byerne ligger som velbevarede helheder i landskabet og forbindelsen til omgivelserne er uændret. Især Skamstrup skal fremhæves som en typisk sjællandsk by med mange elementer fra andelstiden som mølle, kirke og forsamlingshus. Desværre er byen præget af et begyndende forfald.

De markante udsigter fra den centrale del af området er enestående. Her findes nogle af de højeste punkter i den vestlige del af kommunen, udsigterne bør bevares.