Geologi og jordbund

Tydeligt dødislandskab med randmoræne. Jordbunden er lerblandet sandjord og Sandblandet lerjord

Terræn

Meget kuperet landskab. Flader lidt ud mod nord og går over i et mere småbølget landskab. Mere pludseligt fald mod Åmosen i syd. Der er store terrænforskelle inden for området fra kote 25 i Åmosen og helt mod nord til kote 90 ved højdepunktet Knøsen centralt i området. Flere bakker markerer sig i området.

Vandelementer

Der er mange mindre søer i området og de ligger spredt i området. Flere steder, især i skovene, ses en del mindre grøfter, men egentlige vandløb findes ikke i området. Omkring midten af området ligger vandskellet mellem Isefjorden og Musholm Bugt.