Strategi

Målsætning
Området bevares som åbent landbrugsland. Autenticiteten bør bevares og området bør forskånes for væsentlige ændringer. Det kan forventes, at flere landbrug vil overgå til hobbybrug. Der forventes ikke at være grundlag for et intensivt landbrug på nær enkelte steder længst mod nord.

Området bør kunne udvikle sig til et mere rekreativt landskab, og der kan i den forbindelse placeres nye anlæg. Området bør friholdes for større tekniske anlæg, og egentlig byudvikling bør ikke ske i dette område. Området bør vedligeholdes og tiltag, der bygger videre på eksisterende landskabsudtryk kan tilføjes. Naturarealer i området bør øges i antal og sammenhæng.

Anbefalinger
Der bør gives mulighed for en en begrænset skovrejsning, dog primært i den nordlige del. Nye skov og naturarealer skal skabe sammenhæng mellem eksisterende skove og naturområder.

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer
Det markante, bakkede landskab er det der præger området mest. Men også de mange bevoksede diger og skel, marker af en overskuelig størrelse samt skovene og de små bedriftsstørrelser bidrager til områdets karakteristika og giver et varieret og sammensat landskab.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
Især skovene og de bevoksede områder i den sydlige del af området og i naboområderne 20 Holmstrup, 22 Tømmerup og 24 Vedebjerg og giver sammen med det bakkede terræn en oplevelse af et landskab, som opleves velafgrænset men samtidig åbent. Dog er store dele af delområde 21.01 mere lukket og velafgrænset, mens området nord for Bennebo gradvist opleves mere åbent, jo længere mod nord man kommer. Især i den centrale del af området vest for Skamstrup og omkring Sørninge opleves storslåede udsigter.

Afgrænsning
Der er mod øst markante grænser, som dannes af skovområderne. En anden markant grænse er det tydelige fald ned mod Åmosen i syd. Mod nord er overgangen til områderne mod nord mere diffus og her opleves Skovvejen som en fysisk barriere.

Nøglekarakteristika
Varieret landbrugsland med små til mellemstore brug. Mange hegn og småplantninger. Et landskab, som ikke udvikler sig, men snarer overgår til fritidslandskab.

Beliggenhed

Området er beliggende nord for Åmosen i kommunens sydvestlige del ca. 18 km sydvest for holbæk by. Området afgrænses mod vest af 20 Holmstrup og mod nord af område 17 Stigs Bjergby. Mod øst afgrænses det af områderne 22 Tømmerup og område 24 Vedebjerg mens område 23 store Åmose danner grænse mod syd.

Området har en udstrækning på 21 km²

Begrundelse for udvælgelse
Området karakteriseres ved at være stærkt kuperet og forholdsvist åbent landbrugslang af sammensat karakter. Område 20 Holmstrup mod vest er betydelig mere skovdækket, mens områderne mod øst begge er mindre sammensatte. Åmosen mod syd er geologisk og landskabeligt helt anderledes med sin flade moseflade. Områderne mod nord er betydelig mindre kuperede og lavere liggende.