Rumlige forhold

Skala: Blandet
Rumlig afgrænsning: Åben
Kompleksitet: Meget sammensat
Struktur: Dominerende
Visuel uro: Roligt
Støj: Stille

Området afgrænses forskelligt mod naboområderne, men generelt er der tale om en meget åben afgrænsning. Mod vest, fortsætter områdetypen ind i Kalundborg Kommune. Mod nord går områdegrænsen ved Skovvejen til dels gennem Jyderup by. Bygrænsen ved Jyderup opleves ikke på grund af beplantning. Skovvejen opleves øst for Jyderup by ikke som et afgørende element i sig selv. Nord for skovvejen er område 17 Stigs Bjergby et forholdsvis jævnt og åbent landbrugsområde. Mod øst og sydøst går området over i område 21 Skamstrup som er mere åbent og har en anden bebyggelsesstruktur. Dog er der ikke tale om en markant grænse som opleves i landskabet. På en lille strækning mod syd går området over i område 23 Åmosen der med sine store flade og lavtliggende marker adskilder sig markant fra område 20.

Helheder og enkeltelementer

Skov
En stor del af området er tilplantet med skov, som dermed bliver et dominerende og rumskabende element i området.

Kulturhistoriske helheder
Vandmøllerne langs Åmose Å er et kulturhistorisk element, som vidner om områdets store industrielle betydning i perioden 1700 - 1900. Dønnerup Gods og det omkringliggende herregårdslandskab er også et velbevaret kulturhistorisk element. Området er ikke præget af bebyggelse, og der er meget få landsbyer. Kirkelandsbyen Holmstrup er dog velbevaret med gårde og huse og tydelige spor efter stjerneudskiftningen. Hele området virker autentisk idet der er sket meget få ændringer igennem de sidste 200 år. Den mest markante ændring er omlægningen og udvidelsen af Slagelsevej.

Særlige rumlige og visuelle forhold
Skoven danner sammen med randmorænen og de mange bakker i området mange afgrænsede rum, som gør, at området opnår en stor grad af intimitet. Specielt mod nord og syd åbner landskabet sig op mod de tilgrænsende områder 17 Stigs Bjergby og 23 Store Åmose, som er store åbne landbrugsområder.

Markante udsigter
Fra bebyggelsen Langåsen som er beliggende på en randmoræne i områdets vestlige del, er der en markant udsigt både mod vest og øst. Mod syd, er der en lang udsigt ud over Åmosen. Udsigten opleves kun fra den sydelige del af området.

Visuel påvirkning fra tekniske anlæg
Af egentlige tekniske anlæg er der kun Slagelsevej som gennemskærer området fra nord til syd i en lige linje og Skovvejen, som danner dern nordlige grænse. Syd for Bennebo er der en mindre antennemast som dog ikke er dominerende i området. Ellers opleves området som værende fri for tekniske anlæg.

Byudvikling
I 1960erne er der etableret et boligområde Langåsen på toppen af en randmoræne i områdets vestlige del. Langåsen er ikke synlige i området og virker derfor ikke dominerende. Her ud over er der ikke sket byudvikling i området. Bygrænsen mod Jyderup opleves ikke på grund af beplantning og bakker.