Strategi

Målsætning
Området skal fastholdes som et stort sammenhængende skovområde. Det kuperede terræn skal stadig være erkendbart. Et område, som primært skal benyttes til skovbrug og som rekreativt landskab. Områder med kulturmiljøer skal kunne opleves og formidles. Området indgår som en del af Naturpark Åmosen. Der skal derfor gives mulighed for et erhverv, som understøtter målsætningerne for, at naturparken kan fremmes.

Anbefalinger
Der bør ikke ske yderligere byudvikling af Jyderup by mod syd. Tilsvarende bør arealerne mellem Slagelsevej og Skarresø fastholdes som grønne områder. Der skal gives bedre mulighed for at opleve landskabet.

Landskabskarakter

Det er et dramatisk landskab, som er domineret af skov og plantager. Hvor der ikke er skov er der landbrug i omrdrift. Det meget kuperede område, som veksler mellem beplantning og åbne arealer, opleves både storslået og intimt. Den sparsomme bebyggelse i området vareierer efter de naturgivne forhold. Mod vest hvor området er præget af randmoræne og store bakker er bebyggelsen beliggende langs med den gennemgående Slagelsevej. Mod øst, hvor området er småbakket, ligger bebyggelsen mere spredt. I den centrale del af området ligger Dønnerup Gods, som giver området karakter af et herregårdslandskab. Landskabet opleves meget autentisk og det virker upåvirket af byudvikling og tekniske anlæg. Nærheden til Jyderup opleves ikke i landskabet.

Karaktergivende landskabselementer
Området er karakteriseret ved at være skovklædt og forholdsvis uforstyrret. Den vestlige del af området er præget af en randmoræne, som afgrænses af Åmose Å og de lave engarealer langs med åen. Generelt er den vestlige del af området præget af store bakker, hvor den østlige del af området er præget af mindre bakker. Det kuperede landskab bevirker, at markstrukturen ikke er i stor skala, men på grund af områdets karakter, fremstår det alligevel som et herregårdslandskab.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
De mange skovklædte bakker bevirker, at der dannes mange tydelige grænser i landskabet og mange intime rum. Bakkerne bevirker dog samtidig, at der også er storslåede udsigter og store vider. Der opleves en stor afveksling i oplevelsen af rumligheden i området.

Afgrænsning
Mod vest fortsætter landskabstypen ind i Kalundborg Kommune. Mod øst og syd, bliver området mere småbakket og åbent og bebyggelsestrukturen bliver mere tæt, men der er ingen klar grænse i landskabet. Mod nord er bygrænsen til Jyderup sløret af beplantning. Nord for Skovvejen i område 17 Stigs Bjergby vidder landskabet ud og bliver jævnt fladt landbrugsland med spredte gårde. Der er ingen klar grænse i landskabet, bortset fra Skevvejen, men de to områder er markant forskellige i type.

Nøglekarakteristika
Stærkt kuperet område som er domineret af skov. Området har mange rum og veklser mellem intime områder og store vider. Sparsom bebyggelse som underordner sig de naturgivne forhold. Området har karakter af et Herregårdslandskab.

Beliggenhed

Området er beliggende syd for Jyderup. Mod vest afgrænses området af kommunegrænsen til Kalundborg. Mod syd afgrænses område på en kort strækning af område 23, Åmosen ellers er den sydlige og østlige grænse mod område 21, Skamstrup. Mord nord afgrænses området dels af Skovvejen og dels af område 17 Stigs Bjergby.

Områdt har en udstrækning på ca. 21,5 km2.

Begrundelse for udvælgelse
Skovklædt, stærkt kuperet område med karakter af et herregårdslandskab. Skalaen er blandet og området virker på grund af den dramatiske landskabform meget sammensat.