Styrke

Stærkt kuperet og skovrigt område. Området virker visse steder dramatisk efter sjællandsk målestok. Meget afvekslende landskab med store lukkede områder og steder med store udsigter. Området virker i store dele uforstyrret. Stor oplevelsesmæssig værdi.

Tilstand

Der er kun i begrænset omfang sket en udvikling i området. Dette gælder i alle områder. Landbrugslandet mod øst er kun i begrænset omfang påvirket af landbrugsmæssige udbygninger. Herregårdslandskabet fungerer stadig og fremstår uforandret trods flere tilplantninger. Længst mod vest kan stadig opleves miljøerne omkring vandmøllerne. Åmose Å er på denne strækning stadig ureguleret.

Der er sket voldsomme indgreb i forbindelse med afvandingen af Åmosen og de deraf nødvendige tekniske anlæg ved rørlægningen af Åmose Å og ved udbygningen af Slagelsevej forbi Bromølle Kro.

Sårbarhed

Området vurderes på mange måder at være robust. De store bakker og skovene gør, at flere større anlæg kan placeres på en måde, så de ikke kan ses over stor afstand. Det vil dog lokalt virke meget forstyrrende og ødelæggende. Indplacering af vejanlæg og vissse tekniske anlæg vil medføre store terrænændringer, som vil virke yderligere ødelæggende.

Særlige landskabelige forhold

Skovene
De store skovområder præger områder i særlig grad. Især i den vestlige del er området næsten helt skovdækket. Skovene er meget afvekslende med tætte og åbne partier. En del af bakkerne er næringsfattige, og her findes en nærmest overdrevsagtig vegetation.

Kongens Møller og Åmose Å
Langs dalen nedstrøms Bromølle Kro findes et område, som adskiller sig betydeligt fra alt andet i Holbæk Kommune. Det er her man kan se en ureguleret strækning af Åmose Å, men og den rørlagte strækning. På strækningen findes en række vandmøller og landskabet er velbevaret og virker meget autentisk.

Skarresø
En af kommunens største søer. Er karakteristisk ved at være fuldstændig omsluttet af skovbevoksede arealer. Selv hvor Jyderup by når næsten ned til søen, er bredden bevokset med store træer.