Rumlige forhold

Skala: Blandet
Rumlig afgrænsning: Lukket
Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Middel
Visuel uro: Middel roligt
Støj: Stille

Engområderne nord for området og skovene syd for området danner en klar, visuel grænse. Randområderne er rolige i form af store marker og den centrale del er præget af bebyggelse.

Helheder og enkeltelementer

Geologi
Den nordlige og centrale del af området er forholdsvis flad. Mod syd stiger terrænet op mod Knabstrup. Enkelte steder opleves stigningen meget markant.

Naturarealer og skove
Området er omkranset af naturarealer og skove, men der er kun en mindre skov, Knabstrup Dyrehave i selve området.

Kulturhistoriske helheder
De store gårde i randen af området, arbejderhuse og husmandssteder centralt i området og Knabstrup stationsby.

Særlige samspil mellem kultur og natur
De markante, store marker i randen af området, tilhørende de store gårde.

Særlige rumlige og visuelle forhold
Området ligger som en ø mellem to områder med meget beplantning.

Markante udsigter og elementer
I den sydøstlige del af området er landskabet dramatisk med store stigninger og kløfter.