Geologi og jordbund

Morænelandskab, hvor den fremherskende jordtype er lerblandet sandjord. Mod nord er der et område med sandblandet lerjord.

Terræn

Terrænet skråner jævnt fra syd mod nord, hvorefter området flader ud og bliver til en del af det store engområde beliggende i område 13 Kobbel Å.

Vandelementer

Den flade del af området er fra tidligere tider drænet og fremstår uden væsentlige vandelementer.