Strategi

Målsætning
Området skal bibeholdes som åbent landbrugsland. Den sydlige del vurderes landskabeligt at være mere sårbart og bør friholdes for større tekniske anlæg. Der kan i begrænset grad ske yderligere nybyggeri mod syd og vest.

Anbefalinger
Den kommende udbygning af motorvejen bør indarbejdes i landskabet. Der bør ske begrænsede terrænreguleringer og supplerende beplantninger. Der kan indarbejdes større gårdanlæg i den nordlige del. Disse bør dog suppleres med beplantninger af en vis størrelse.

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer
Domineret af landbrugsland i vekslende skala. Mod syd går landskabet over i et mere småkuperet terræn med tættere bebyggelse. Området er domineret af Skovvejen, som danner grænse mod syd og jernbanen, som løber gennem området i øst-vestlig retning.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
De rumlige forhold er i høj grad dikteret af naboområdernes karakter. Dog giver markstørrelserne og de store gårde i randenområderne, området en særlig karakter.

Afgrænsning
Mod nord og øst dannes afgrænsningen af de store engområder og det udprægede herregårdslandskab. Den sydlige afgrænsning dannes af skovene og godslandskabet omkring Knabstrup Hovedgård og Torbenfelt. Mod vest afgrænses området af Mørkøv stationsby.

Nøglekarakteristika
Store gårde, stationsby, blandet skala, sammensathed.

Beliggenhed

Området er beliggende omkring Knabstrup, ca. 11 km sydvest for Holbæk by. Området grænser mod nord og øst op til område 13 Kobbel Å, mod syd til område 24 Vedebjerg og mod vest til område 17 Stigs Bjerg by.

Området har en udstrækning på ca. 18,5 km2.

Begrundelse for udvælgelse
Adskiller sig markant fra områderne mod syd, øst og nord både kulturgeografisk og i skala. Mellemstore til store gårde samt karakteristisk bebyggelse langs veje.