Styrke

Området er som helehed karakteristisk som følge af terrænet. Bebyggelsesstrukturen med spredte enkelte, mindre gårde er ligeledes karakteristisk for område 29. Området fremstår autentisk på trods af tilstedeværelsen af sommerhusområde og grusgrav.

Tilstand

Landskabet fremstår relativt uforstyret, Mogenstrup grusgrav og sommerhus området Jukkerup Vænge i områdets nordøstlige del dominerer ikke visuelt.

Sårbarhed

Området har en middel sårbarhed, især hvis bebyggelsesstrukturen eller arealanvendelsen ændres vil det påvirke området. Oplevelsen af det dynamiske landskab med afveksling mellem landbrug, skov og små plantninger i en lille-mellem skala gør området sårbart overfor større tekniske anlæg, bl.a. større gårdanlæg. Nye elementer i området bør indpasses, så de ikke kommer til at dominere området visuelt. Delområde 29.02 i områdets sydlige del fremstår mindre sårbart overfor ændringer end det resterende område bl.a. pga. den lidt større skala. Terrænet og bebyggelsesstrukturen bør dog også her respekteres.

Særlige landskabelige forhold

Områdets terræn har spillet en rolle i forhold til anvendelsen af arealet, resultatet er et dynamisk landskab der veksler mellem skov og landbrug. Samspillet mellem bevoksningselementer som småplantninger og bevoksede diger samt terrænet bevirker, at området opleves i en lille-mellem skala. Den nordlige del af området, nord for Galge Overdrev er mere rig på bebyggelse og vandelementer som mindre søer og vådområder end den sydlige del af området.