Strategi

Målsætning
Området bør bevares som et dynamisk landskab, hvor der er en vekselvirkning mellem småplantninger, bevoksede diger, terræn og landbrugsflader. Den spredte bebyggelse og beplantningsstrukturen, er helt karakteristisk for størstedelen af området og bør opretholdes. Området virker relativt robust, især mod syd-øst, hvorfor nogle nye elementer eller flere af de eksisterende elementer ikke vil skade autenticiteten.

Anbefaling
For at området kan udvikle sig mod en større sammenhæng, kan der etableres småplantninger og levende hegn mod syd-øst i delområde 29.02, som fremstår mere åbent og i en større skala end det resterende område. I hele området gælder det, at de markante terrænformer og særlige udsigter skal bevares ved eventuelle ændringer.

Mogenstrup grusgrav tilfører området muligheder den dag grusgraven ikke længere er aktiv. Det bør nøje overvejes, hvordan graveområdet skal udvikle sig i fremtiden, som rekreativt område, natruområde eller på anden måde.

Landskabskarakter

Området er beliggende i et morænelandskab med et markant dødisrelief. Størstedelen af området er udlagt til landbrug og er karkateriseret ved de mange enkelt liggende, spredte gårde. Der er ikke sket en egentlig dannelse af landsbyer i området.

Karaktergivende landskabselementer
Skoven, centralt beliggende i området samt mange småplantninger og bevoksede diger er medvirkende til at skabe dynamik i området i samspil med terrænet. Området er udlagt til landbrug, med en lille-middelstor markstruktur.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
Området opleves i lille-mellem skala og mange steder intimt. Terrænet bevirker, at der er mange flotte udsigter og at området som helehed ikke kan overskues fra et enkelt punkt. Især i nord på vejen mellem Søndersted og Mogenstrup er en vid udsigt over det tilgrænsende område mod nord.

Afgrænsning
Afgrænsningen til de tilstødende områder bestemmes i høj grad af terrænet, men også beplantnings- og bebyggelsesstrukturen spiller en rolle. I forhold til område 30 Maglesø mod øst er det især overgangen til et storskala landskab der har betydning for afgrænsningen idet terrænet har den samme karakter.

Nøglekarakteristika
Terræn, skov, beplantningsstruktur og råstofområde.

Beliggenhed

Området er beliggende ca. 15 km syd for Holbæk by og afgrænses mod nord af område 25 Krøjerup, mod vest af område 26 Undløse Nord, mod syd af område 28 Ugerløse og mod øst af område 30 Maglesø.

Området har en udstrækning på ca. 6 km2.

Begrundelse for udvælgelse
Der er tale om et område, med en meget ensartet bebyggelsesstruktur med spredte, mindre gårde. Terrænet spiller ligeledes en afgørende rolle for afgrænsningen. Området er tydeligt sammenhængende med område 30 Maglesø pga. de geologiske formationer med dødisrelieffer og dermed mange bakker og skrænter, men dette område adskiller sig ved fremstå i en mindre skala end område 30 Maglesø.