Dyrkningsform

Området er præget af landbrug med mindre-middelstore markstrukturer. Flere af de stejle arealer er udlagt til græsning. Halvkultur/natur ses flere steder imellem bakkerne, hvor der er tilgroede søer og våde områder.

Bebyggelse

Området er relativt præget af en spredt bebyggelse, med enkelt beliggende mindre gårde. I den nordlige del af området findes sommerhusområdet Jukkerup Vænge og ved den sydlige grænse er et mindre landsbysamfund, Brændholt beliggende.

Beplantning

Centralt i området findes Galge Overdrev, der med sine ca. 72 ha er den største skov i området. Der ud over forekommer der mange småplantninger, som især dominerer i den nordlige del af området. I hele området ses bevoksede diger og i den vestlige del af området, ved Højbjerg er en plantage beliggende.

Kulturhistoriske helheder

Geologien har sat sine tydelige spor, og har påvirket kulturhistorien på stedet i form af tilplantning af skov, udnyttelse af råstoffer samt de mange mindre gårde, hvis marker mange af de stejleste steder anvendes til græsning.

Tekniske anlæg

Der findes enkelte højspændingsledninger mod syd i området, der lige som Mogenstrup grusgrav i den østlige del af området ikke dominerer området visuelt.