Geologi og jordbund

Området er et klassisk morænelandskab med markant dødisrelief. Den dominerende jordtype er lerblandet sandjord. Der er forekomster af grus i området, hvilket ses i Mogenstrup grusgrav, samt i områder, hvor der tidligere har været grusgravning.

Terræn

Terrænet fremstår som storbakket med mange skrænter. Der er en moderat kompleksitet i området, hvos store dele er karakteriseret ved at have en hældning mellem 6-12 grader.

Vandelementer

Der forekommer flere mindre søer i områder, søerne kommer til syne mellem bakkerne. Der ud over er der flere tilgroede søer og våde områder.