Dyrkningsform

Landbrug med store markenheder.

Bebyggelse

Området er karakteriseret ved at være fri for bebyggelse, kun i forbindelse med pumpestationen er der en enkelt bygning, denne er placeret på områdets grænse til område 8 Lammefjorden.

Beplantning

Området fremstår som opdyrket slette og der er kun sparsom beplantning i form af buskvegetation.

Sparsom vegetation i området.

Kulturhistoriske helheder

Området er i sig selv en kulturhistorisk helhed, da der er tale om en lavvandet vejle, som er blevet tørlagt.

Tekniske anlæg

Området opleves som værende uforstyrret på trods af, at der både er højspændingsmaster og vindmøller i området. Der ud over er der enkelte småveje i området, primært forsyningsveje i forbindelse med landbrugsdriften. Da området er drænet, er der både pumpestation og dæmning tilstede.

Vindmøller og højspændingsledninger i Svinninge Vejle.