Strategi

Målsætning
Området bør bevares som et åbent landskab uden bebyggelse og med sparsom beplantning.

Anbefalinger
Tilstedeværelsen af vindmøller og højspændingsledninger slører ikke områdets karakter, men der bør ikke etableres flere tekniske anlæg i området.

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer
Den tørlagte og opdyrkede flade med sparsom beplantning og ingen bebyggelse.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
Fladen og dermed et godt udsyn mod de tilstødende områder.

Afgrænsning
En stor del af Svinninge Vejle er beliggende i Odsherred og Kalundborg kommuner, det samlede areal er ca. 4,5 km2. Grænsen mod øst sker i kraft af pumpestationen og dæmningens beliggenhed. I alle retninger er afgrænsningen bestemt af et skift i terrænform og bebyggelsesstruktur.

Nøglekarakteristika
Flade, stor skala, velafgrænset, landbrug.

Beliggenhed

Området er beliggende umiddelbart vest for Svinninge, ca. 19 km vest for Holbæk by. Området er mod nord afgrænset af kommunegrænsen til Odsherred kommune og mod vest af grænsen til Kalundborg kommune. Mod øst og afgrænses området af områderne 8 Lammefjorden, 10 Gudmandstrup og 19 Hjembæk.

Området har en udstrækning på ca. 2,5 km2.

Begrundelse for udvælgelse
Området er et stort, meget ensartet og velafgrænseet tørlagt areal.