Styrke

Det ses som en styrke, at det er så få tekniske anlæg i området, dette bør bevares. Hvis tekniske anlæg skal lokaliseres og etabeleres i området, bør det ske i den nordlige del i tilknytning til Skovvejen, som allerede præger denne del af området i et vist omfang. Områdets styrke ligger desuden i den dominerende storskala landbrugsstruktur og det markante herregårdslandskab.

Tilstand

Området tilstand er god og området opleves meget autentisk, herregårdslandskabet fremstår intakt og området er markant fri for nybyggeri, tekniske anlæg og større veje. Skovene i området er ligeledes gamle. De største ændringer i anvendelsen af området er sket ved Knabstrup Teglværk efter produktionens ophør.

Sårbarhed

Overordnet har området en middel sårbarhed overfor nye elementer. Området er især sårbart overfor tekniske anlæg, dog kan der etableres enkelte store staldbygninger i tilknytning til de eksisterende. Da skalaen i forvejen er stor vil staldbygningerne kunne indpasses på respektfuld vis i forhold til den eksisterende struktur. Skovrejsning i tilknytning til de eksisterende skove kan forekomme, så længe oplevelsen af og afvekslingen mellem åbne og lukkede rum i landskabet bevares.

Særlige landskabelige forhold

Området er meget homogent den store skala kommer til udtryk i både markstrukturen og skovenes størrelse. Dynamikken, der opstår ved samspillet mellem disse to elementer, skaber forskellige rumlige oplevelser.