Strategi

Målsætning
Området bør bevares som et klassisk herregårdslandskab, hvor vekselvirkningen mellem store markstrukturer og skovområder skaber forskellige rumlige og landskabelige oplevelser i området. Området omkring Knabstrup Teglværk er en unik kulturhistorisk helhed og den specielle stemning og intimitet i området bør bevares og styrkes. Området som helhed bør ikke tilføres nye tekniske anlæg.

Anbefalinger
På trods af at området i sig selv er meget oplevelseserigt, er der ingen rekreative anlæg og der er en begrænset adgang til skove og naturarealer. De tre herregårde Torbenfeld, Knabstrup og Kongsdal er oplevelsesrige, men fremstår meget private og tilfører såldes ikke området ikke en egentlig kulturel oplevelse. Adgangen til skove og naturarealer kan med fordel forbedres, så områdets rekreative kvaliteter bliver mere tilgængelige. Ved etablering af nye store bygninger eller skovområder bør det tilstræbes, ikke at sløre de åbne landskabsrum.

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer
Herregårdenes beliggenhed i åbent landsbugsland mellem store skovarealer skaber særlige oplevelser og rumlige forhold i området.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
Områdets terræn opleves som meget kuperet, da der er tale om store, rullende bakker. Terrænet i sig selv, skaber en speciel dynamik, der understreges af de mange bevoksede diger. Når man færdes i området føres man gennem et landskab, der veksler mellem lukkede rum i skovene og åbne rum i landbrugslandet.

Afgrænsning
Afgrænsningen er primært bestemt af skalaen, herregårdslandskabet og de få bebyggelser. Mod nord overgår landskabet til et mere traditionelt landbrugsområde med større, fritliggende gårde og landsbybebyggelser. Mod øst sker der ligeledes en overgang til et traditionelt landbrugsland, her med forholdsvis store markenheder og spredt bebyggelse. Mod syd går grænsen ved overgangen til en klassisk landsbystruktur med tydelige spor fra stjerneudskiftningen og mod vest er der tale om et landskab i en forhodlsvis stor skala, med meget spredt bebyggelse.

Nøglekarakteristika
Herregårde, stor skala, store markenheder beliggende mellem store skovområder.

Beliggenhed

Området er beliggende ca. 14 km sydvest for Holbæk By, umiddelbart sydøst for Mørkøv. området grænser mod nord op til område 16 Knabstrup, mod øst til område 25 Krøjerup og område 26 Undløse nord. Mod syd afgrænses området af områderne 27 Undløse, 23 Store Åmose og 22 Tømmerup. Mod vest grænser området op til områderne 17 Stigs bjergby og 21 skamstrup.

Området har en udstrækning på ca. 23,5 km2.

Begrundelse for udvælgelse
Herregårdslandskab med tre herregårde, store maker og skove, området er markant fri for anden bebyggelse