Strategi

Målsætning
Området bør fastholdes som åbent landbrugsland. Det er vigtigt, at de store flader ikke sløres. I området kan der fortsat ske udvikling af landbruget og der kan placeres nogle former for tekniske anlæg, som ikke slører den landskabelige oplevelse. Området opleves som større uforstyrret landskab, og denne oplevelse bør bibeholdes. Delområde 35.01 Bonderup og dele af området omkring Tølløse Slot bør bevares af kulturhistiske hensyn.

Anbefalinger
Store tekniske anlæg bør undgås i dette landskab med mindre de kan relatere sig til de eksisterende landbrug. Nyplantning kan ske, men det skal ske på en måde, så de lange kig ikke begrænses.

Landskabskarakter

Kulturpræget landbrugsland af stor skala. Naturindholdet er meget begrænset. De store gårde har gjort at området er effektivt udnyttet til landbrug. Der er ikke sket de store ændringer i området og tilkomne tekniske anlæg og ny bebyggelse har ikke ændret området karakter eller oplevelsen af området.

Der vil fortsat kunne ske en udvikling af landbruget. Tilsvarende vil der kunne placeres visse tekniske anlæg. Oplevelsen af stilhed og store afstande bør dog respekteres.

Karaktergivende landskabselementer
I hele området er der store enheder med store gårde og store marker. Mølle Borup er dog væsentlig anderledes ved at være i meget lille skala. Karakteristisk er de lange udsyn og opvelsen af at være langt væk fra alting.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
Kun skovene syd for Tølløse Slot og til dels ved Bonderup danner grænser i landskabet. Området opfattes meget åbent.

Afgrænsning
Den ydre afgrænsning af området er meget åben.

Nøglekarakteristika
Storskal landbrugsland med meget få elementer. Meget kulturpræget.

Beliggenhed

Området er beliggende ca. 15 km syd for Holbæk by, mellem Tølløse og Åmose Å. Området afgrænses af områderne 28 Ugerløse, 34 Nr. Vallenderød og 37 Kr Eskilstrup. I områdets nordøstdel grænser det op til Tølløse by.

Området har en udstrækning på ca. 17 km2.

Begrundelse for udvælgelse
Området adskiller sig fra naboområderne ved naturgeografisk af være fladere. Hele den centrale del er afvandet mose. Området har en stor skala med skove og store markenheder. De store gårde og herregårde dominerer her i modsætning til naboområderne, der alle består af bondelandskab med små til mellemstore gårde. Der er i modsætning til naboområderne meget få naturelementer og området er mere kulturpræget end naboområderne.