Strategi

Målsætning
Området bør bevares som åbent landbrugsland. Autenticiteten bør bevares, men da området samtidig virker til at have en rimelig robusthed over for nye elementer af mindre skala, så kan der ske en vis udvikling. Det er forventeligt, at flere landbrugsejendomme vil overgå til hobbybrug eller deltidsbrug. Der kan være grundlag for en intensivering af landbrugsdriften i de centrale dele af området, men landskabeligt bør der ikke tilføjes store bygninger eller ske en forøgelse af markstørrelserne.

Anbefaling
Området bør udvikle sig mod en mere sammensat karakter. Der bør gives mulighed for en vis grad af tilplantning. Det skal dog ske på en måde, så de lange kig mod syd og mod bakkelandskabet omkring Maglesø bibeholdes. Naturområderne bør styrkes og indgå i et bånd af moser, søer og enge igennem området.

Landskabskarakter

Roligt og harmonisk landskab med mange delelementer i form af små naturarealer og beplantning i skel. Området virker uforandret og er som et af de eneste i kommunen fri for tekniske anlæg og større landbrugsbygninger. Undtaget dog området ved Tølløse indutriområde. Området har en vis grad af autenticitet på trods af, at flere landbrugsejendomme løbende er moderniseret. Til trods for det åbne landskab, så virker det alligevel afvekslende.

Karaktergivende landskabselementer
Det dominerende landskabselement er landbrugslandet, og det let bølgende terræn, som sammen med de bevoksede skel og diger giver landskabet dets karakter. Det er også karakteristisk, at der ikke er tekniske anlæg af betydning i området. Dette forhold bør respekteres.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
Det svagt kuperede landskab og det lavtliggende område mod syd gør, at der i næsten hele området er mulighed for lange kig. Fra få, lidt højere områder i den nordlige del af området og ved Bobjerg og Ubberup helt mod syd kan man se meget langt til trods for de relativt beskedne højdeforskelle. Beplantninger skaber den rumlige afgrænsning og gør, at landskabet virker åbent og rumligt på samme tid.

Afgrænsning
Kun mod område 30 Maglesø danner de markante bakker en tydelig afgrænsning. Mod sydøst til område 35 Tysinge dannes grænsen af ændret dyrkningsstruktur og et fladere landskab. Grænsen er ikke markant aftegnet i landskabet, men opleves alligevel tydeligt. Mod nord er grænsen mere diffus.

Nøglekarakteristika
Typisk landbrugsland med gårde af mellemstor størrelse. Velafgrænsede landsbyer og mange små naturtyper gennem området.

Beliggenhed

Området er beliggende ca. 14 km syd for Holbæk by, mellem Ugerløse og Tølløse. Området afgrænses af mod nordvest af område 30 Maglesø, mod sydvest af område 28 Ugerløse. Mod syd er en lang grænse mod område 35 Tysinge og mod øst og nord danner Tølløse by og område 31 Lunderød grænse.

Området har en udstrækning på 17 km²

Begrundelse for udpegning
Ensartet landbrugsland af mellem skala med svagt bølget terræn og stort indhold af små naturarealer.