Strategi

Målsætning
Området bør bevares som åbent landbrugsland. Autenticiteten bør bevares omkring de små byer og vejene. Den kraftige påvirkning, som er sket og forventes at ske bør medføre, at der i landskabet skal ske tiltag, som kan underbygge den nuværende oplevelse af landskabet. Der kan tilføjes nye elementer

Anbefaling
Der bør gives mulighed for en del nyplantninger - især i tilknytning til byområderne.

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer
Landbrugslandet med de mellemstore gårde og bevoksede diger. Der er kun sket en begrænset udvikling i området. Området domineres af de store trafikanlæg i form af Skovvejen som udbygges til motorvej og de tilknyttede anlæg og jernbanen.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
Området opleves åbent, de bevoksede diger og beplantninger i øvrigt gør landskabet overskueligt. At området ligger højt i forhold til områderne mod øst giver nogle steder området en vis storhed.

Afgrænsning
Afgrænses mod nord af Vipperød by og mod syd af Tølløse by. Mod øst sænker landskabet sig markant i område 33 Elverdams Å. Afgrænsningen mod vest bestemmes af forhold som terrænformer og indholdet af naturarealer i landskabet. Mod vest er afgrænsningen mere diffus og kan sine steder opleves svagt. Andre steder opleves en tydelig grænse selv om landskabet på mange måder er ens.

Nøglekarakteristika
Typisk landbrugsland med gårde af mellemstor størrelse. Flere småplantninger og bevoksede diger. Området domineres nogle steder markant af motorvej og jernbane og opleves derfor meget opdelt.

Beliggenhed

Området er beliggende ca. 10 km syd for Holbæk by, mellem Vipperød og Tølløse. Afgrænses mod vest af områderne 15 Søstrup, 30 Maglesø og 34 Nr. Vallenderød. Mod syd danner Tølløse by grænse og mod øst ligger område 33 Elverdams Å. Mod nordøst ligger område 32 Arnakke, menm sammenhængen til dette område er begrænset af Ågerup by og Holbækmotorvejen.

Området har en udstrækning på ca. 10 km2.

Begrundelse for udvælgelse
Landbrugsland af mellem skala, men af større enheder end i nogle af delområderne. I områderne mod vest præger bevoksningerne i højere grad områderne. Mod øst er terrænet væsentligt anderledes.