Indsatser

Ligesom kommunen har vandværket også ansvar for gennemførslen af visse af de aftalte indsatser. Færgebakkerne Vandværk vil i løbet af 2015 og 2016 være medvirkende til at realisere tiltagene i tabellen.

Færgebakkerne Vandværk vil deltage i møde(r) med lodsejeren/-ejerne af de marklodder, der omfattes af det grundvandsdannende opland til vandværkets boringer. På mødet deltager endvidere Holbæk Kommune. Formålet med mødet er at fremlægge nitratproblematikken for lodsejeren og forsøge at blive enige om frivillige aftaler, der kan medvirke til nedbringelse af kvælstofbelastningen.

Holbæk Kommune har ladet udføre en beregning der viser, at der kræves en reduktion af kvælstofbelastningen på 296 kg kvælstof inden for det grundvandsdannende opland for at nedbringe den potentielle nitratudvaskning til 50 mg/l, hvilket svarer til grænseværdien i drikkevand.

For at nå kvælstofreduktionsmålet på 296 kg N inden for det grundvandsdannende opland til vandværket, skal den maksimale udvaskning af nitrat, som forlader rodzonen, reduceres til henholdsvis 50 og 25 mg/l på et areal på henholdsvis 4,31 og 3,59 ha inden for landbrugsarealerne i det grundvandsdannende opland. Alternativt kan der udlægges et areal på 3,36 ha til skov med en maksimal udvaskning på 15 mg/l på det eksisterende landbrugsareal.

For at opnå større sikkerhed for at kvælstofbelastningen reduceres til under grænseværdien for drikkevand, bør nærområderne til det grundvandsdannende opland også inddrages.

Vandværket udsender pjece vedr. privat anvendelse af pesticider og de grund-vandsmæssige risici der er forbundet hermed. Pjecen udsendes til hele forsyningsområdet.

Indsatser på Færgebakkerne Vandværk

Indsats Prioritering Ansvarlig Tidsplan Udgifter
Deltagelse i møde(r) med lodsejer(e) om nedsættelse af kvæl-stofbelastningen i det grundvandsdannende opland. Grundvandsdannende opland Færgebakkerne Vandværk 2017 0 kr.
Udsendelse af pjece om privates brug af pesticider. Forsyningsområde Færgebakkerne Vandværk 2017-2018 3.500 kr.
Monitering af nitrat-indhold i boring 198.707 og 198.708. Boring 198.707 og 198.708 Færgebakkerne Vandværk 2017-2021 2.000 kr. årligt

Overvågningsprogram

Vandværket følger i forvejen reglerne om overvågning, der er anført i bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Herudover vil vandværket foretage overvågning i de to moniteringsboringer DGU nr. 198.707 og 198.708, der tilhører Naturstyrelsen. Moniteringsboringerne anvendes til at følge nitratindholdet i grundvandet, før det når vandværkets boringer. Således vil det være muligt at følge virkningen af eventuelle dyrkningsaftaler i det grundvandsdannende opland, eller der kan reageres på et eventuelt stigende nitratindhold i vandet. Det vil, som følge af moniteringen være muligt at træffe forholdsregler på et tidligt tidspunkt – før nitraten findes i vandværksvandet.

Vandværket er selv ansvarlig for at udføre og bekoste overvågningen.

Programmet for overvågningen fremgår af tabellen til højre.

Overvågningsboringerne 198.707 og 198.708 (findes i samme brøndring)

Fremtidigt overvågningsprogram for Færgebakkerne Vandværk

Boring DGU nr. Magasin Analyseprogram Hyppighed, antal årligt Antal pejlinger årligt
198.319A Primært (kalk/sand)  B  1 hvert 5. år  4
198.319B ?  B  1 hvert 5. år  4
198.707  Primært (sand)  N  1  1
198.708 (øvre filter) Sekundært (sand)  N  1  1

*) Analyseprogram: B: Boringskontrol (inkl. pesticider) se bilag 8 i bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014, N: Nitrat.