Indsatsområder

I forhold til ændringer af den nuværende arealanvendelse betyder udpegningen af landbrugsarealer som indsatsområder, at kommunen fremover kan administrere efter indsatsplanens retningslinjer, hvad angår nitrat. Lov om miljøgodkendelse af husdyr m.v. giver hjemmel til dette. Indsatsplanen giver et administrativt grundlag, hvis der sker ændringer i arealanvendelsen på husdyrbrug i ovennævnte område.

Nitrat

I indsatsområder vil udpegningen ikke umiddelbart medføre restriktioner for eksisterende husdyrproduktion. Til gengæld kan den få betydning, når en bedrift i henhold til husdyrgodkendelsesloven:

  1. inddrager nye arealer til at udsprede husdyrgødning, eller
  2. øger husdyrtrykket på de hidtil benyttede arealer eller
  3. ændrer sammensætningen af husdyrgødningen på hidtil benyttede arealer.

I alle 3 situationer vil Holbæk Kommune ikke tillade nogen merbelastning, såfremt udvaskningen fra rodzonen overstiger 50 mg pr. l i eftersituationen.

Ad 1) Hvis bedriften inddrager nye udspredningsarealer skal ansøger godtgøre, at udvaskningen fra rodzonen kan holdes på maksimalt 50 mg pr. l. Hvis tredjemandsarealer opkøbes eller forpagtes, betragtes det som at inddrage nye udspredningsarealer. Udvaskningen af nitrat fra rodzonen skal i dette tilfælde også holdes på maksimalt 50 mg pr. l.

Ad 2 og 3) Hvis husdyrtrykket øges eller sammensætningen af husdyrgødningen ændres, skal ansøger godtgøre, at bedriften tidligere har benyttet arealerne til udspredning af husdyrgødning samt tillige godtgøre, at udvaskningen fra rodzonen ikke overstiger 50 mg pr. l i eftersituationen.

Ad 1, 2 og 3) I alle tilfælde gælder dog, at kommunen ikke kan fastsætte vilkår, der er mere skærpende end en nitratudvaskning, der svarer til udvaskningen fra et planteavlsbrug med et standard planteavlssædskifte.

Spildevandsslam

Spildevandsslam indeholder bl.a. kvælstof og anvendes som jordforbedringsmiddel på landbrugsjord. Herudover findes som regel ofte tungmetaller og miljøfremmede stoffer i slammet. Holbæk Kommune vil meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger, hvis anvendelsen af spildevandsslam giver eller kan give anledning til ikke uvæsentlige gener eller forurening, og nedlægge forbud mod anvendelse af spildevandsslam til jordbrugsformål, såfremt anvendelsen medfører forurening eller risiko herfor, i henhold til slambekendtgørelsens bestemmelser. Kommunalbestyrelsen foretager en konkret vurdering før forbud nedlægges.

Slambekendtgørelsen findes her