Indsatser


Vandværket skal ikke udføre indsatser ud over dem kommunen er ansvarlig for.

Overvågningsprogram

Vandværket følger i forvejen reglerne om overvågning, der er anført i bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Kommunen vurderer, at yderligere overvågning ikke vil være nødvendig, da de potentielt problematiske parametre nitrat og klorid ikke påvirkes nævneværdigt ved vandbehandlingen. Derfor kan eventuelle udviklingstendenser følges ved at monitere i forhold til drikkevandet.

Vandværket er selv ansvarlig for at udføre og bekoste den anbefalede overvågning.

Skolehjemmet Orøstrand Vandværks boring.

Fremtidig overvågningsprogram for Skolehjemmet Orøstrand Vandværk

Boring DGU nr. Magasin Analyseprogram Hyppighed, antal årligt Antal pejlinger årligt
198.188 Primært (sand)  B  1 hvert 5. år  4

*) Analyseprogram: B: Boringskontrol (inkl. pesticider) se bilag 8 i bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.