Lertykkelsen er vigtig

Grundvand dannes ved at regnvand siver ned gennem jordlagene, indtil det når grundvandsmagasinet. Nedsivning gennem ler sker meget langsomt, da ler er relativt tæt, mens nedsivning i sand sker hurtigt. Det betyder, at ler yder en meget bedre beskyttelse over for nedsivende forurening end sand gør. Desuden foregår den største kemiske nedbrydning af de fleste forurenende stoffer i ler, mens der kun sker en meget begrænset nedbrydning i sand. Det er derfor især tykkelsen af lerlagene over grundvandsmagasinet, der er afgørende for, hvor godt grundvandet er beskyttet på Orø.

På Orø består undergrunden af ler, sand og kalk. De øverste 5-20 meter består af vekslende sand-, og lerlag. Herunder finder man et ca. 20 meter tykt sandlag, som sammen med den underliggende kalk udgør det grundvandsmagasin, som forsyner Orø med drikkevand.

Kortlægning viser, at tykkelsen af lerlagene over grundvandsmagasinet er meget begrænset på Orø. Lerlagenes samlede tykkelse er de fleste steder mindre end 10 meter, og mange steder er den blot 5 meter eller mindre. Analyser af jordlagene tyder samtidig på, at der er sprækker i lerlagene, så regnvand – og eventuel forurening – kan trænge hurtigt ned til grundvandsmagasinet. Det betyder, at jordlagene yder en meget ringe beskyttelse over for nitrat og andre forurenende stoffer. Så grundvandet må betegnes som sårbart på hele Orø.

Kortet nedenfor viser, hvor stor tykkelsen af leret på Orø er.

Principskitse for vandets strømning i jordlagene.

Lertykkelse på Orø