Overvågning af grundvandskvaliteten

Formålet med overvågningen er at følge udviklingen i grundvandskvaliteten, samt overvåge om kendte forureningskilder udgør en trussel for grundvandskvaliteten.

Kommunen vil sikre, at bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg fortsat følges.

Kommunen vil også sikre, at den supplerende overvågning, der skal foretages på flere af Orøs vandværker, udføres, se fanen med de specifikke indsatser.

Vandværket er selv ansvarlig for at udføre og bekoste den anbefalede overvågning. Holbæk Kommune følger løbende vandkvaliteten som led i deres myndighedsopgave. På grundlag af konstaterede fund eller overskridelser besluttes konkrete handlinger. Således findes der faste procedurer for bakteriefund, mens den konkrete handling ved fund eller overskridelser af miljøfremmede og naturlige parametre besluttes i det konkrete tilfælde.

Lovkrav til overvågning

I bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg er der fastlagt grænseværdier for en række naturlige og miljøfremmede stoffer i det drikkevand der pumpes ud til forbrugerne.

I bekendtgørelsen er ligeledes fastlagt krav til den frekvens hvormed vandværkerne skal udtage vandprøver fra boringerne og fra drikkevandet efter det er renset.

Bekendtgørelsen findes her