Indsatser

Ligesom kommunen har vandværket også ansvar for gennemførslen af visse af de aftalte indsatser. Salvig Vandværk vil i løbet af 2015 og fremefter være medvirkende til at realisere tiltagene i tabellen.

Vandværket udsender pjece vedr. privat anvendelse af pesticider og de grundvandsmæssige risici der er forbundet hermed. Pjecen udsendes til hele forsyningsområdet.

Indsatser på Salvig Vandværk

Indsats Prioritering Ansvarlig Tidsplan Udgifter
Udsendelse af pjece om privates brug af pesticider. Forsyningsområde Salvig Vandværk 2017-2018 3.000 kr.
Udvidet monitering af nitratindhold i indvindingsboringer Indvindingsboringer Salvig Vandværk 2017-2021 2.000 kr. hvert år

 

Overvågningsprogram

Vandværket følger i forvejen reglerne om overvågning, der er anført i bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Udover det normale overvågningsprogram vil vandværket supplere med prøver hvert år i boring DGU 198.517 og det øvre filter i boring DGU 198.537 til analyse for nitrat. Herved kan udviklingen i nitratindholdet i sandlaget over kalkmagasinet følges nøje, og der kan ved en stigende tendens udføres tiltag overfor kvælstofbelastningen i det grundvandsdannende opland syd for boringerne.

Vandværket er selv ansvarlig for at udføre og bekoste overvågningen.

Salvig Vandværks boring 198.517.

Fremtidigt overvågningsprogram for SalvigVandværk

Boring DGU nr. Magasin Analyseprogram Hyppighed, antal årligt Antal pejlinger årligt
198.517 Primært (sand)  B  1 hvert 5. år  4
198.537 (øvre filter) Primært (sand)  N  1   4
198.537 (nedre filter) Primært (kalk)  B  1 hvert 5. år  4

*) Analyseprogram: B: Boringskontrol (inkl. pesticider) se bilag 8 i bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014, N: Nitrat.