Indsatser

Ligesom kommunen har vandværket også ansvar for gennemførslen af visse af de aftalte indsatser. Næsby Vandværk vil i løbet af 2015 og 2016 være medvirkende til at realisere tiltagene i tabellen.

Vandværket udsender pjece vedr. privat anvendelse af pesticider og de grund-vandsmæssige risici der er forbundet hermed. Pjecen udsendes til hele forsyningsområdet.

Indsatser på Næsby Vandværk

Indsats Prioritering Ansvarlig Tidsplan Udgifter
Udsendelse af pjece om privates brug af pesticider. Forsyningsområde Næsby Vandværk  2015-2016 500 kr.

Overvågningsprogram

Vandværket følger i forvejen reglerne om overvågning, der er anført i bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Kommunen vurderer, at yderligere overvågning ikke vil være nødvendig, da de potentielt problematiske parametre nitrat og klorid ikke påvirkes nævneværdigt ved vandbehandlingen. Derfor kan eventuelle udviklingstendenser følges ved at monitere i forhold til drikkevandet.

Vandværket er selv ansvarlig for at udføre og bekoste den anbefalede overvågning.

Fremtidig overvågningsprogram for Næsby Vandværk

Boring DGU nr. Magasin Analyseprogram Hyppighed, antal årligt Antal pejlinger årligt
198.369 Primært (kalk) B 1 hvert 5. år 4

*) Analyseprogram: B: Boringskontrol (inkl. pesticider) se bilag 8 i bekendtgørelse nr. nr. 292 af 26. marts 2014.