Brønde kan udgøre en stor risiko

En vigtig indsats i relation til grundvandsbeskyttelsen er forbedring eller sløjfning af brønde inden for indvindingsoplande og/eller grundvandsdannende oplande. Brøndene kan virke som lodrette dræn, så forurening fra jordoverfladen i form af pesticider og andre miljøfremmede stoffer uhindret kan sive ned i grundvandsmagasinerne, uanset om der måtte findes mægtige dæklag, der generelt beskytter magasinet.

Ejerne af brønde, der vurderes at kunne udgøre en risiko for vandforsyningen, kan påbydes at forbedre forholdene omkring brøndene, eller de kan alternativt lade brøndene sløjfe.

Der skal benyttes en autoriseret brøndborer ved sløjfning af en brønd, og det koster typisk 5.000-20.000 kr. afhængig af dybden. Det er lodsejeren, der er forpligtet til at sørge for og betale for en forskriftsmæssig sløjfning.

Denne indsats er relevant for Børrehoved og Færgebakkerne Vandværker, se fanen med de specifikke indsatser.