Lodsejersamtaler

Beregninger af den potentielle nitratudvaskning fra markerne i de grundvandsdannende oplande på Orø og analyser af vandkemiske data fra flere af øens boringer viser, at der er behov for nedsættelse af belastningen med kvælstof inden for oplandene.

Ved at ændre på dyrkningsmønsteret på landbrugsarealerne kan der ske en reduktion af kvælstoftilførslen til jorden.

Kommunen, vandværket, en landbrugskonsulent og markblokejeren kan afholde et møde, hvor muligheden for en frivillig aftale drøftes.

Som udgangspunkt vil en aftale ikke medføre en økonomisk belastning for vandværket, idet det tilstræbes at træffe aftaler om tilskudsberettigede ordninger.

Denne indsats vil i første omgang være relevant for Bybjerg-Orø og Færgebakkerne Vandværker, se fanen med de specifikke indsatser.

Øvrige tiltag

Inden for nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) har kommunen pligt til at fastlægge vilkår i forhold til nitratudvaskning i forbindelse med sagsbehandling efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 1280 af 8. november 2013). Bekendtgørelsen findes her.

Der kan dog ifølge bekendtgørelsen ikke fastsættes vilkår, der er mere skærpede end en nitratudvaskning, der svarer til udvaskningen fra et planteavlsbrug med et standard planteavlssædskifte.

Alle indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande på Orø ligger inden for NFI.

Kommunen kan også i henhold til § 26a i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse pålægge en ejer rådighedsindskrænkninger mod udbetaling af erstatning, hvis der er risiko for forurening med nitrat som følge af den eksisterende arealanvendelse inden for indsatsområder med hensyn til nitrat.

Endeligt kan der ved udvidelser af eksisterende husdyrproduktion - også inden for indsatsområder med hensyn til nitrat - stilles krav om lavere total nitratbelastning fra produktionen, hvis dette er anført som retningslinje i indsatsplanen.

I fanen retningslinjer ses de retningslinjer kommunen fremover vil administrere efter inden for de nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområderne.