Indsatser

Ligesom kommunen har vandværket også ansvar for gennemførslen af visse af de aftalte indsatser. Børrehoved Vandværk vil i løbet af 2015 og fremefter være medvirkende til at realisere tiltagene i tabellen.

Vandværket udsender pjece vedr. privat anvendelse af pesticider og de grund-vandsmæssige risici der er forbundet hermed. Pjecen udsendes til hele forsyningsområdet.

Indsatser på Børrehoved Vandværk

Indsats Prioritering Ansvarlig Tidsplan Udgifter
Udsendelse af pjece om privates brug af pesticider. Forsyningsområde Børrehoved Vandværk 2017-2018 1.000 kr.
Monitering af nitratindhold i brønd 198.740 Indvindingsboringer Børrehoved Vandværk 2017-2021 1.000 kr. hvert år

Overvågningsprogram

Vandværket følger i forvejen reglerne om overvågning, der er anført i bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Udover det normale overvågningsprogram vil vandværket supplere med årlige prøver år i brønden DGU 198.740 til analyse for nitrat såfremt brøndejeren giver sin tilladelse. Ved en stigende tendens vil kommunen søge at træffe kvælstofbegrænsende aftaler med de relevante lodsejere i det grundvandsdannende opland.

Vandværket er selv ansvarlig for at udføre og bekoste den anbefalede overvågning.

Boring 198.740

Fremtidig overvågningsprogram for Børrehoved Vandværk

Boring DGU nr. Magasin Analyseprogram Hyppighed, antal årligt Antal pejlinger årligt
198.517 Primært (sand)  B  1 hvert 5. år  4
198.74 Primært (sand)  N  1   

*) Analyseprogram: B: Boringskontrol (inkl. pesticider) se bilag 8 i bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014, N: Nitrat.