Tilsyn og uddannelse

Det er kommunernes pligt at føre tilsyn med husdyrbrug. Husdyrbrugene tilfører kvælstof i form af gødning eller pesticider til landbrugsarealer, der i nogle tilfælde kan være beliggende i indvindingsopland eller grundvandsdannende opland til et vandværk. Det kan også ske at der på selve landbruget håndteres bl.a. pesticider der kan udgøre en risiko for grundvandet. I forbindelse med tilsyn på husdyrbrug vil der inden for nitratfølsomme indvindingsområder være en øget fokus på grundvandsbeskyttelse, så tilsynet målrettes mod anvendelse og håndtering af grundvandstruende stoffer.

Kommunerne vil derfor informere og uddanne de tilsynsførende medarbejdere, så der bliver øget fokus på grundvandsbeskyttelse.

Herudover bliver medarbejdere i kommunens planafdeling informeret om beliggenhed af oplande og indsatsområderne med hensyn til nitrat samt om betydningen heraf. Herved bliver det muligt også at inddrage grundvandshensyn i planprocessen.

Se i øvrigt fanen specifikke indsatser.

Marksprøjte på Orø